Provincie Drenthe


Vaststelling subsidieplafonds 2000

Assen, 21 december 1999Onderwerp: Vaststelling subsidieplafonds 2000

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat op grond van onder meer artikel 31 van de Algemene subsidieverordening Drenthe en artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht voor de navolgende regelingen en verordeningen onderstaande subsidieplafonds voor 2000 zijn vastgesteld.

Indien bij de regeling hieronder niet anders is vermeld, geldt als verdelingsmaatstaf voor de subsidie altijd de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Cultuur en Welzijn

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
Subsidieregeling kadertraining vrijwilligers ƒ 100.000,-- Subsidieregeling activiteiten Drentse musea ƒ 45.000,-- Subsidieregeling provinciale monumenten ƒ 50.000,-- Subsidieregeling restauratie monumenten ƒ 95.000,-- Subsidieregeling rieten daken ƒ 298.300,-- Subsidieregeling Welzijnsfonds ƒ 400.000,-- Subsidieregeling Fonds culturele infrastructuur ƒ 300.000,-- Subsidieregeling Fonds zorg ƒ 150.000,--
Subsidieregeling Fonds integraal ouderenbeleid ƒ 312.500,-- Subsidieregeling Provinciaal Onderwijsfonds ƒ 125.000,--

Verdeling uit bovenstaande subsidieregelingen geschiedt volgens het tendersysteem, hetgeen wil zeggen dat alle aanvragen voor een in de regeling genoemd tijdstip moeten worden ingediend, waarna vervolgens op grond van kwalitatieve criteria een rangorde in de aanvragen wordt bepaald.

Subsidieregeling bevordering beeldende kunst en vormgeving ƒ
681.400,--
Subsidieregeling theater, muziek en voordrachtskunst ƒ 40.000,-- Subsidieregeling Drentse publicaties ƒ 25.000,-- Subsidieregeling activiteiten op het gebied van kunst en cultuur ƒ 149.000,--
Draaipremieregeling molens Drenthe ƒ 20.000,-- Subsidieregeling sportstimulering ƒ 50.000,-- Subsidieregeling activiteiten minderheden ƒ 25.000,-- Subsidieregeling activiteiten jeugdhulpverlening ƒ 55.000,-- Subsidieregeling jeugd en samenleving ƒ 30.000,-- Subsidieregeling activiteiten vrouwenemancipatie ƒ 50.000,-- Subsidieregeling activiteiten zorg ƒ 90.000,-- Subsidieregeling activiteiten internationale en ontwikkelingssamenwerking ƒ 50.000,--

Natuur en landschap

Subsidieregeling
Bedrag subsidieplafond

Subsidieregeling bos ƒ 50.000,--

Verdeling uit bovenstaande subsidieregeling geschiedt volgens het tendersysteem, hetgeen wil zeggen dat alle aanvragen voor een in de regeling genoemd tijdstip dienen te worden ingediend waarna vervolgens op grond van kwalitatieve criteria een rangorde in de aanvragen wordt bepaald.

Regeling subsidiecriteria en -voorwaarden natuurgebiedaankopen c.a.
* traditionele natuurterreinen

ƒ 200.000,--

* Relatienota eerste fase

ƒ 1.800.000,--
Relatienota tweede fase/Natuurontwikkeling ƒ 2.590.000,-- Subsidieregeling natuur- en milieueducatie Drenthe ƒ 30.000,-- Subsidieregeling particulier natuurbeheer (voorlopig) ƒ 0,-- Stimuleringsverordening natuur en landschap ƒ 150.000,--

Economie

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
Subsidieregeling Economisch structuurfonds ƒ 1.500.000,-- Subsidieregeling Innovatiefonds Drents midden- en kleinbedrijf ƒ
300.000,--
Regeling Fonds co-subsidiëring ƒ 0,--
Subsidieregeling duurzame landbouw ƒ 120.000,-- Subsidieregeling Ontwikkelingsfonds recreatie en toerisme ƒ
75.000,--
Subsidieregeling Werkgelegenheidsfonds (tot 1 juli 2001) ƒ
1.800.000,--

Diversen

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond

* Subsidieregeling Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden

ƒ 4.000.000,--
Het merendeel van dit bedrag is reeds toegekend of gelabeld aan activiteiten, die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht milieubeleid en de bijbehorende jaarrapportages en actualisaties; verdeling geschiedt op basis van dit uitvoeringsprogramma en de regeling zelf, waarin de verdelingsmaatstaf voor de subsidie is opgenomen.

* Regeling gelden stimulering regionaal en lokaal verkeersveiligheidsbeleid Drenthe

ƒ 125.000,--
Verdeling geschiedt op basis van de regeling zelf, waarin de verdelingsmaatstaf voor de subsidie is opgenomen.
* Subsidieregeling grondkosten Vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX)-locaties Emmen

ƒ 1.300.000,--
Indien de aanvraag om subsidie betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan het subsidieplafond, kan de verdeling van een gedeelte van de subsidie worden opgeschort tot een tijdstip dat in het Fonds grondkosten (VINEX)-locaties gemeente Emmen voldoende middelen beschikbaar zijn; verdeling geschiedt op basis van de regeling zelf, waarin de verdelingsmaatstaf van de subsidie is opgenomen.Deel: ' Provincie Drenthe Vaststelling subsidieplafonds 2000 '
Lees ook