Provincie Drenthe

Provincie wil vooral heldere handhaving

Assen, 28 mei 2002
Persberichtnummer 02-055Gedeputeerde Dijks heeft vandaag de werkprocessen voor de provinciale handhaving bekendgemaakt. Deze moeten leiden tot een uniforme en zichtbare uitvoering van alle handhavingstaken van de provincie. Dijks: 'De samenleving vraagt om duidelijkheid. Het moet helder zijn wat de provincie doet om overtredingen aan te pakken. We hebben onze organisatie daarop toegerust.'

Gekoppeld aan het in Drenthe vastgestelde stappenplan handhaving heeft het provinciaal bestuur voor haar eigen handhavingstaken nu ook de werkprocessen vastgesteld en geüniformeerd. Deze processen zullen binnen de provinciale organisatie worden gehanteerd. Het gaat daarbij om de rapportage van bevindingen van controles, de wijze van terugkoppeling naar de gecontroleerde personen of bedrijven, de toegankelijkheid van de rapportages voor andere handhavende instanties en de invoering van het provinciebrede stappenplan in de provinciale organisatie.

De provincie wil met de plannen door uniformiteit en zichtbaarheid actief invulling geven aan een betere verantwoording van de geleverde handhavingsinspanningen. Dat gebeurt nu door het ingevoerde stappenplan en tevens door de wijze van handhaving voor alle afdelingen gelijk te maken. Uniformiteit betekent niet alleen intern maar ook extern een optimale samenwerking met handhavingspartners. Dit moet de effectiviteit ten goede komen.

De provincies heeft bij de vaststelling van de uniforme werkprocessen per taak ook specifiek aandacht geschonken aan het toekennen van prioriteiten voor bepaalde gebieden. Dat betreft de controle op naleving van richtlijnen en wetgeving door bedrijven en activiteiten die als meest essentieel worden gezien. De provincie is verantwoordelijk voor de handhaving op uiteenlopende gebieden, zoals de Wet Milieubeheer, de uitvoering van bodemsaneringen, de Provinciale Milieuverordening, de Flora- en Faunawet, ontgrondingen, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichting en de Grondwaterwet. Door bepaalde handhavingstaken prioriteit te geven willen GS de handhaving van datgene wat het meest milieubelastend is of waarvan uit ervaring blijkt dat de meeste overtredingen plaatsvinden effectueren.

Het stellen van prioriteiten is ontleend aan de handhavingspraktijk. Dijks: 'Onze handhavingsactiviteiten moeten gericht zijn op veiligheid voor de mensen, op een schone en leefbare provincie en op de zekerheid en vertrouwen. Met deze uniforme procedures willen we duidelijk maken dat we een duidelijke lijn trekken: in geval van een overtreding ligt het draaiboek klaar. Daar zullen we naar handelen'. De gedeputeerde wil verder streven naar ISO-certificering. De verwachting is dat de provinciale handhaving in 2005 aan de kwalliteitseisen zal voldoen. Met de provinciale handhavingstaken van de provincie Drenthe zijn 22 fte's gemoeid, verdeeld over verschillende organisatieonderdelen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Provincie Drenthe wil vooral heldere handhaving '
Lees ook