Provincie Utrecht

Persbericht
999554400

Provincie en gemeenten in Utrecht samen ten strijde tegen overlast vliegverkeer

Het provinciebestuur en de Utrechtse gemeenten gaan samen optrekken tegen de toename van geluidhinder van vliegverkeer van en naar Schiphol in de provincie Utrecht. De bestuurders vrezen dat juist de gebieden die verder van de luchthaven liggen meer overlast gaan ondervinden als gevolg van de nieuwe Luchtvaartwet en wijzigingen in het gebruik van het luchtruim boven Utrecht. Ze overwegen zelf meetpunten in de provincie te plaatsen om de geluidhinder als gevolg van het vliegverkeer te bepalen.

In de vergadering van 25 juni 2001 hebben provinciale staten van Utrecht een motie aangenomen over geluidhinder van vliegverkeer. Gedeputeerde staten hebben daarom op 14 augustus in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd in een ruimer gebied rond Schiphol meet- en rekenpunten te plaatsen, zodat ook de geluidhinder in verder weg gelegen gebieden kan worden gemeten. Daarbij weten ze zich gesteund door het advies van de commissie Berkhout. Deze commissie - onder leiding van professor Berkhout - heeft op verzoek van minister Netelenbos onlangs advies uitgebracht over het nieuwe normenstelsel voor Schiphol. De commissie beveelt aan uit te gaan van een uitgebreider netwerk van meetpunten in de ruime omgeving van Schiphol dan de minister nu in het wetsontwerp voorstelt. Als minister Netelenbos niet tegemoet komt aan hun wens overwegen de Utrechtse bestuurders zelf meetpunten te plaatsen.

Wijziging van de Luchtvaartwet en het luchtruim Eind september behandelt de Tweede Kamer de wijziging van de Luchtvaartwet. Daarnaast speelt nog het besluit over de voorgenomen wijziging van het ruimtegebruik boven Soesterberg. Uit de voorstellen daarvoor blijkt dat vliegverkeer van en naar Schiphol ook op grotere afstand op een hoogte van 3000 voet (1 kilometer) mag vliegen. Dat leidt volgens de Utrechtse bestuurders tot meer hinder van vliegverkeer, met name in de gebieden die verder weg van Schiphol liggen. De minister heeft inmiddels aangegeven dat ze hierover pas een beslissing wil nemen na de behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer.

Zodra de minister dit besluit genomen heeft gaan provincie- en gemeentebesturen gezamenlijk bezwaar indienen tegen de wijziging van het gebruik van het luchtruim boven Soesterberg. Daarbij zullen ze er bij de minister op aandringen dat de motie Stellingwerf wordt uitgevoerd. Die motie is vorig jaar door de tweede Kamer aangenomen en houdt in dat voor vliegverkeer van en naar Schiphol een minimale vlieghoogte geldt van 3000 voet (1 kilometer) op 20 km afstand en tenminste 6000 voet (2 kilometer) voor vliegtuigen op 40 km afstand van Schiphol.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Provincie en gemeenten in Utrecht samen tegen vliegverkeer '
Lees ook