Provincie Flevoland

Provincie investeert in woon-zorg-combinaties

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben vier projecten met een subsidie gehonoreerd in het kader van de Innovatieregeling wonen 2001. Deze regeling is dit jaar vooral bedoeld om in Flevoland combinaties tot stand te brengen van zorgvoorzieningen en woningen. De provincie Flevoland heeft voor de regeling 550.000 gulden beschikbaar. In totaal zijn er veertien projecten aangemeld, maar voor al die projecten is er onvoldoende geld. Daarom zijn de vier meest kansrijke en wenselijke projecten geselecteerd. Het gaat om de volgende projecten:

De stichting Combicentrum Lelystad Haven, een bijdrage van fl. 243.000,= Een bijdrage in de realisatie van voorzieningen in het gezondheidscentrum Lelystad-Haven. Namelijk een medisch centrum, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt ingericht als zorgcentrum en buurtontmoetingsruimte voor senioren en ouderen, om onder andere daar gezamenlijk te koken, internetten en dergelijke.

De Vereniging Dorpsbelang Espel, een bijdrage van fl. 100.000,= Met deze bijdrage wordt het bestaande gebouw Una sancta verbouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel centrum voor kinderopvang en naschoolse opvang, medische voorzieningen, zorgvoorzieningen, culturele voorzieningen, buurthuisfunctie, kerkelijke activiteiten en faciliteiten bij begrafenissen. Ouderen kunnen langer in het dorp wonen en ouders kunnen makkelijker de zorg voor kinderen en hun werk combineren.

De stichting de Parel Urk, een bijdrage van fl. 88.714,= Dit betreft een project van vijftien woningen in een reguliere woonwijk die zullen worden bewoond door lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Het project wil integratie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten temidden van een woonwijk bewerkstelligen en de benodigde zorg in de woning zelf aanbieden. Het gaat om een duurzaam, kleinschalig project dat in de toekomst navolging zal krijgen.

Oost Flevoland Woondiensten te Dronten, een bijdrage van fl. 118.285,= Met de bijdrage wordt het project Het Tussendek, een woonzorgcomplex bestaande uit 49 seniorenappartementen en een recreatieruimte in het centrum van Dronten gerealiseerd. Hier worden voorzieningen als videofoon, opstelplaatsen en oplaadpunten op elke etage ten behoeve van scootmobielen gerealiseerd. Verder worden voorzieningen getroffen om zorg op maat te bieden.

De verdeling van de subsidies voor Innovatieve projecten in de volkshuisvesting wordt in november besproken door Provinciale Staten. Als die ook akkoord gaan is de verdeling van het geld definitief.

datum 29-08-01 Nummer 2001-083

Deel: ' Provincie Flevoland investeert in woon-zorg-combinaties '
Lees ook