Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-028
DATUM: 17 februari 1999

Provincie Flevoland luidt noodklok voor de jeugdzorg

De provincie Flevoland zal in de periode tot en met 2010 per jongere minder geld kunnen besteden aan de jeugdzorg in de provincie. Als het huidige beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet verandert, daalt het beschikbare bedrag met fl. 25,- per jongere. Daarnaast houdt Flevoland ten opzichte van andere provincies een achterstand aan beschikbare Rijksmiddelen van ongeveer 15% per jongere. Flevoland kan bijvoorbeeld in 2010 per jongere fl. 54,- minder besteden dan de provincie Utrecht. Flevoland heeft al minder plaatsen in de jeugdzorg dan de andere provincies en de sterke groei van het aantal kinderen en jongeren holt bestaande budgetten en capaciteiten uit. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar het voorzieningenniveau van de jeugdzorg in Flevoland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Centrum Beleidsadviserend Onderzoek B.V., in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. In het onderzoek is de capaciteit en middelen van de provincie Flevoland vergeleken met die van vijf andere, met Flevoland vergelijkbare provincies. Het aantal jongeren tot 19 jaar per provincie is hierbij als belangrijkste uitgangspunt genomen. In de wijze waarop de Rijksmiddelen worden verdeeld, wordt geen rekening gehouden met een toe- of afname van het aantal kinderen en jongeren. Flevoland kan de uitgaven voor de hulpverlening in 1998 en 1999 alleen door een bijdrage uit de eigen provinciale middelen bekostigen, de Rijksmiddelen zijn onvoldoende. Deze eigen bijdrage ligt hoger dan bij de andere provincies. De verdeling van de middelen van de jeugdzorg staat de komende jaren ter discussie en wordt misschien herzien. Het college vindt dat de uitkomsten van het onderzoek moeten worden meegenomen in de discussie over de verdeelsleutel van de Rijksmiddelen, over de meerjarenafspraken bij o.a. de bestrijding van wachtlijsten en de besluitvorming over de middelen die de komende jaren voor Bureau Jeugdzorg beschikbaar zullen komen. In de periode tot en met 2010 zal het aantal inwoners met ca. 100.000 toenemen. Ook het aantal kinderen en jongeren neemt toe. Voor Flevoland betekent dit dat er aanzienlijk minder geld voor kinderen en jongeren beschikbaar zal zijn.

Deel: ' Provincie Flevoland luidt noodklok voor de jeugdzorg '
Lees ook