Provincie Flevoland

Provincie ondersteunt jeugdbeleid Zeewolde met 300.000 gulden

In Zeewolde worden met geld van de provincie Flevoland drie projecten uitgevoerd ter ondersteuning van het jeugdbeleid in die gemeente. Deze projecten komen tot stand dankzij een eenmalige bijdrage van 300.000 gulden die Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld om knelpunten in de jeugdzorg in Zeewolde te verlichten.

In de gemeente Zeewolde is er voor jeugdigen en ouders meer hulp nodig dan door het reguliere lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg geboden kan worden. Met name voor problematiek in de relaties tussen ouders en kinderen is er volgens gemeente Zeewolde sprake van een tekort aan ondersteuning en hulpverlening. Eerder dit jaar hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij dit probleem onderkennen. Daarom hebben zij een incidenteel bedrag van 300.000 gulden beschikbaar gesteld, waarvan de komende twee jaar een drietal projecten gefinancierd kan worden. Het gaat om de volgende projecten 1. Opzetten van een Steunpunt opvoeding en preventie (STOP) 2. Tussen de wal en het schip: bieden van begeleiding aan jonge kinderen in een zogenaamde Peuterplus groep, bedoeld voor kinderen die zowel geen gebruik van kinderopvang kunnen maken als van de jeugdhulpverlening 3. Marietje Kesselsproject: een project om de sociale vaardigheden en weerbaarheid van basisschoolleerlingen te verbeteren.

De projecten worden ondersteund en uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Bureau Jeugdzorg, de GGD en de stichting Boschhuis. Ook de gemeente Zeewolde betaalt aan de projecten mee. Het is de bedoeling dat de gemeente Zeewolde de komende twee jaar bekijkt of aan deze projecten een vervolg gegeven kan worden, zodat het jeugdbeleid in die gemeente blijvend versterkt wordt.

datum 05-09-01 Nummer 2001-089

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Flevoland ondersteunt jeugdbeleid Zeewolde '
Lees ook