Provincie Friesland

Persberichten

Provincie betrekt gebruikers streekplan bij evaluatie

Begin volgend jaar gaat de provincie het streekplan 94 evalueren. Door in te stemmen met dit voorstel komen Gedeputeerde Staten tegemoet aan het verzoek tot evaluatie van de statencommissie RO. Deze Statencommissie wil de uitkomsten van de evaluatie benutten als basis van een eventueel nieuw ruimtelijk beleid.
Voor de streekplanevaluatie hecht de provincie grote waarde aan de mening van de gebruikers van het streekplan zoals medeoverheden en betrokken organisaties. Deze worden actief benaderd om aan de streekplanevaluatie deel te nemen. De themas die bij de evaluatie aan bod komen zijn onder meer: water, werken, verkeer en vervoer, wonen, leefbaarheid Friese dorpen, recreatie en toerisme en natuur en landbouw.

Het evaluatietraject van het huidige streekplan kent een in- en externe ronde. Tijdens de interne deel worden statistische gegevens en de beleidsuitspraken van het Streekplan beoordeeld. Daarnaast wordt de invloed van nieuwe notas (bijvoorbeeld Kompas voor het Noorden) bekeken. Met het resultaat van de interne beoordeling, de ontwerp-evaluatie, gaat de provincie naar externe betrokkenen. Tijdens vijf regiobijeenkomsten worden de Friese gemeenten geraadpleegd. Daarna nodigt de provincie rijkspartners, waterschappen, corporaties, bedrijfsleven, nutsbedrijven en natuur-, milieu- en consumentenorganisaties uit om te reageren op de ontwerp-evaluatie. De evaluatie moet resulteren in een slotdocument dat per thema de stand van zaken weergeeft. Op basis hiervan zullen Provinciale Staten in het najaar 2000 besluiten of ze overgaan tot herziening van het huidige streekplan, een nieuw streekplan of dat ze willen komen tot een provinciaal omgevingsplan (POP).

Nummer: 230
Datum: 21 december 1999

Deel: ' Provincie Frieland gebruikers streekplan bij evaluatie '
Lees ook