Provincie Friesland

Persberichten

Provincie kreeg 120 bezwaarschriften

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen iedere beschikking van Provinciale of Gedeputeerde Staten bezwaar aantekenen. De meeste bezwaren worden gemaakt tegen subsidie- en milieubeslissingen. Maar ook na een besluit over een verklaring van geen bezwaar bij ruimtelijke plannen wordt vaak geprotesteerd. In 1998 kreeg de provincie 120 bezwaarschriften te behandelen. Voor het eerst in zes jaar is dit aantal afgenomen. De meeste werden in 1997 inge-diend: 143.
Van de 120 bezwaarschriften waren er 29 geheel of gedeeltelijk gegrond. Na een negatief besluit van de bezwaarschriftencommissie gingen verleden jaar alsnog 22 klagers naar de rechter. De rechter deed vorig jaar elf uitspraken. Een aantal daarvan dateerde nog uit een eerder jaar. In twee gevallen kreeg de klager gelijk.

De provincie kent drie soorten bezwaarschriftencommissies. Dit zijn:
* de commissie uit Provinciale Staten
Deze commissie bestaat uit zes statenleden en behandelt alleen bezwaren die binnenkomen naar aanleiding van een besluit van PS.
* de commissie uit Gedeputeerde Staten
Dit is een commissie die wordt gevormd door twee wisselende GS-leden. Zij houdt zich bezig met bezwaren die worden gemaakt naar aanleiding van een GS-besluit;

* de externe commissie
Hierin hebben drie externe deskundigen zitting. Dit zijn een Wethouder uit Amersfoort, het Hoofd Personeelszaken van de gemeente Zwolle en een zelfstandig adviseur. Tot voor kort oordeelde deze commissie alleen over bezwaren die met de functiewaardering te maken hadden. Vanaf 1 januari 1999 is dit echter uitgebreid tot alle ambtenarenzaken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Friesland kreeg 120 bezwaarschriften in 1998 '
Lees ook