Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 057
Datum: 7 maart 2003

Provincie op zoek naar innovaties voor de jachtbouw

De provincie wil innovaties voor de jachtbouwsector boven water krijgen. Dat is nodig, de technologische ontwikkelingen in de jachtbouw volgen elkaar immers snel op. Wil de jachtbouwsector de toenemende concurrentie aan met bijvoorbeeld Oost-Europa, dan zijn innovaties van groot belang. Omdat de Friese jachtbouwsector een gezonde en ook concurrerende sector moeten blijven, heeft de provincie de afgelopen jaren al een aantal innovatieve projecten ondersteund. Dat wordt nu vervolgd met een doorlichting van de jachtbouwsector.

De plannen voor die doorlichting van de jachtbouwsector volgen op een eerder plan voor het oprichten van een kenniscentrum voor de jachtbouw. Uit de contacten met ondernemers bleek dat de sector meer voelde voor een doorlichting, zoals die ook in 1997 heeft plaatsgevonden. Die doorlichting leverde een aantal succesvolle en innovatieve projecten op, waaronder nieuwe technieken voor het verlijmen van delen en het verminderen van geluid en trillingen. In opdracht van de provincie wordt de doorlichting uitgevoerd, waarvoor E 70.000,- beschikbaar is gesteld.

Op verzoek van de jachtbouwers zal de nadruk liggen op productontwikkeling, kennis en opleiding en de (innovatieve) relaties met toeleveranciers. Een begeleidingscommissie, waarin ondernemers, intermediairs en kennisinstellingen deelnemen is inmiddels van start en heeft het onderzoek gegund aan innovatieadviesbureau Van der Meer & Van Tilburg uit Enschede.

Doel van de doorlichting is het gebruik van nieuwe technologieën, werkmethoden en materialen in de jachtbouwsector in Fryslân te stimuleren. De doorlichting moet inzichtelijk maken welke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar ontwikkelingen elders in de wereld. Dit alles met als doel te komen tot structuurversterkende projecten. Denk daarbij aan projecten op het vlak van research & development, de ontwikkeling van nieuwe processen, het vermarkten van producten (bij o.a. export), de overdracht van kennis door middel van samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen en scholing. Projecten kunnen gericht zijn op individuele bedrijven, clusters of de gehele branche. Uitgangspunt is dat het gaat om projecten van en voor bedrijven.

Voor de doorlichting van de sector wordt een brede selectie gemaakt van jachtbouwers in Fryslân. Als selectiecriterium wordt onder andere uitgegaan van de snelheid waarmee innovaties worden geadopteerd (de meer innovatieve bedrijven). Hiervan worden de 50 meest interessante bedrijven bezocht. Daarna worden de kansrijke projectideeën overgedragen aan een intermediaire organisatie, die de taak krijgt van het idee een concreet project te maken. Ook het adviesbureau neemt de inspanningsverplichting op zich een aantal mogelijke clusterprojecten concreet uit te werken.

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, telefoon 058 - 2925 735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl

---- --

Deel: ' Provincie Friesland op zoek naar innovaties voor de jachtbouw '
Lees ook