Provincie Friesland

Persberichten

Provincie stelt dienstregeling bus vast

Gedeputeerde Staten hebben nieuwe dienstregelingen voor het openbaar busvervoer in de provincie vastgesteld. Deze regeling zal in het zuidoosten worden uitgevoerd door de VEONN (Arriva) en voor een klein deel door de GADO. In het zuidwesten en noorden ligt de uitvoering in handen van de nieuwe vervoerder Noordned Personenvervoer BV. Sinds
1997 is de vaststelling van dienstregelingen een taak van Gedeputeerde Staten. Toetssteen voor de Provincie is de eigen regeling openbaar vervoer. Hierin staan de randvoorwaarden waaraan een vervoerder moet voldoen. Deze regeling wordt elk jaar door de Staten vastgesteld.

NOORDNED
De nieuwe vervoerder Noordned zal vanaf 30 mei a.s. in een groot deel van Fryslân verantwoordelijk zijn voor het busvervoer. Daarnaast is Noordned ook verantwoordelijk voor de exploitatie van het treinvervoer Leeuwarden - Harlingen en Leeuwarden - Stavoren. De nieuwe vervoerder zal bovendien in opdracht van NS Reizigers de treindienst Leeuwarden - Groningen uitvoeren. Vergeleken met de huidige regeling zal Noordned
6% meer dienstregelingsuren aanbieden. Een belangrijke wijziging is dat alle buslijnen in het vervoersgebied van Noordned op alle dagen van de week rijden. Een duidelijke verbetering is de opheffing van de beperkte dienstregeling tussen begin mei en begin schoolvakanties. Hierover waren veel klachten binnengekomen.

Noordned schrapt ook busritten of voegt ritten samen. Dit zijn dan ritten waarvan niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Ook worden enkele zogenaamde vaste ritten omgezet in vraagafhankelijk vervoer. Hiervoor moet de reiziger zich eerst telefonisch melden.

VEONN

Nijega en Opeinde
De dienstregeling van lijn 10 die o.a. Nijega en Opeinde aandoet zal pas op 11 mei door Gedeputeerde Staten kunnen worden vastgesteld. De VEONN komt nog met een nieuw voorstel. Eerder was er verwarring of de herinrichting van deze dorpen het onmogelijk maakt dat er bussen door het dorp rijden. De gemeente Smallingerland heeft nu aangegeven dat de verkeersdrempels e.d. geen belemmering zullen vormen.

Beperking opgeheven
Ook de VEONN zal de beperkte dienstregeling tussen begin mei en begin schoolvakanties opheffen.

Wijzigingen
In Gorredijk zal de busroute (lijn 10) door de Hoofdstraat gehandhaafd blijven. Voor deze lijn zal in overleg met de bevolking een datum worden bepaald waarop de route verlegd wordt naar de A7. Gedacht wordt aan medio september 1999. Er zal dan tegelijkertijd een alternatieve voorziening voor en door het dorp worden geboden.

De Interliner-verbindingen tussen Drachten - Groningen en Heerenveen - Groningen (315 en 350) krijgen extra ritten.

Vergeleken met de oude dienstregeling verdwijnen er ook ritten. Dat betreft ritten die niet of nauwelijks gebruikt worden. Soms ook worden ritten samengevoegd. Deze beperkingen mogen niet strijdig zijn met de Provinciale regeling openbaar vervoer 1999.

Deel: ' Provincie Friesland stelt dienstregeling bus vast '
Lees ook