Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 066

Datum: 18 maart 2003

Provincie stelt programma restauratie monumenten vast

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2002-2007 vastgesteld. In dit programma - ook wel het PRUP genoemd - worden de rijksgelden voor restauratie van monumenten verdeeld, in totaal zo'n E 7 miljoen. Dit rijksgeld is bestemd voor de 20 zogenaamde 'niet-budgethoudende' Friese gemeenten. Het totaal van de door deze gemeenten gevraagde bijdragen voor restauratieprojecten is daar echter een veelvoud van en bedraagt op dit moment al ruim E 19 miljoen.

Opname van monumenten in het programma is van belang omdat het rijk geen subsidie toekent aan restauratieprojecten die niet op het PRUP voorkomen. De tot nu beschikbare gelden zijn onvoldoende om de restauratieachterstanden bij vooral de kerken weg te werken. Het gaat in het PRUP dan ook louter en alleen om rijksgelden, aan de provincie wordt door het Rijk geen eigen budget beschikbaar gesteld. De provincie spant zich niettemin in om de restauratie van de monumenten mogelijk te maken. Hiervoor is de regeling "Restauratie-impuls Frysk Erfskip'' tot stand gekomen van waaruit de provincie toch kan bijdragen aan kerkrestauraties.

Een ander middel om restauratieprojecten te ondersteunen en te bespoedigen is het project 'Monumentenzorg op Maat'. Samen met het Steunpunt Monumentenzorg en de 20 betreffende niet-budgethoudende gemeenten werkt de provincie aan een versnelde inzet van genoemde rijksgelden voor restauratieprojecten. Dit project richt zich met name op de grote categorie "Woonhuizen/boerderijen".


---- --

Deel: ' Provincie Friesland stelt programma restauratie monumenten vast '
Lees ook