Persberichten

Provincie stimuleert versterking patiëntenbelangen

De provincie wil de positie van het provinciaal consumenten- en patiëntenplatform (PPCP) sterker maken. Dit platform behartigt de belangen van patiënten in de regio. Ook het Rijk en de platforms zelf zijn op landelijk niveau al enige tijd bezig met het formuleren van afspraken en bepalen van bevoegden om het patiëntenbeleid gestalte te geven.
Dit beleid, verwoord in een concept-convenant patiëntenbeleid is een co-productie van het Interprovinciaal overleg (IPO), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Patiënten- en Consumenten federatie (NPCF). Het convenant heeft een looptijd van 1999 tot 2002 en is van toepassing op iedere provincie.
Door ondertekening van dit convenant verzekert de provincie zich ervan een stem te hebben in het zogeheten regionale zorgvragersbeleid en de verdeling van extra rijksmiddelen voor de zorg. Bovendien bevestigt het convenant dat de structurele provinciale subsidie van ƒ 380.000 per jaar wordt gehandhaafd voor de looptijd van het convenant. Van het Rijk krijgt het Friese PPCP een extra subsidie van ƒ 300.000 per jaar. Deze extra financiële steun is bedoeld om de taakuitvoering van het PPCP mogelijk te maken. Door Rijksbeleid en -regelgeving zijn de taken van de PPCP's op het gebied van behandeling in behandeling, verzorging en verpleging aanzienlijk verzwaard. Deze verzwaring bestaat uit een intensivering van bestaande taken zoals bijvoorbeeld signalering van klachten en doorvertalen naar beleid of van nieuwe taken zoals het waarborgen van kwaliteit en medezeggenschap op grond van de Kwaliteitswet uit..? .

Nummer: 055
Datum: 4 april 2000

Deel: ' Provincie Friesland stimuleert versterking patiëntenbelangen '
Lees ook