Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 8 februari 2000


1. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de verdeling van het geld voor projecten in het kader van Cultuur en School. Ieder jaar wordt er een plan door en voor vijf Noordelijke provincies opgesteld. In totaal is er 1 miljoen te verdelen.


2. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met een met een BMF-bijdrage voor de bodemsanering van het terrein van het terrein van de voormalige stort langs de Leeuwardertrekweg in Dronrijp. BMF staat voor 'budget-medefinanciering bodemsanering': gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage om knelpunten bij bodemsaneringen op te lossen. Totale kosten van de sanering zijn 3.206.126,-. De gemeente betaalt hier 1.061.654,- van. De totale Rijks- en provinciale bijdrage is 2.144.472,-.


3. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de reservering voor het project Verruiming Prinses Margrietkanaal ingetrokken. Bij dit project gaat het om een deel-traject (ca. 5 km) van de totale verruiming van het kanaal tot een klasse 5a-vaarweg. De aanbesteding van het project in december 1999 is niet doorgegaan: de hoge prijzen van de inschrijvingen ten opzichte van het beschikbare budget was voor het College van GS reden om het project niet uit te voeren. Het gaat hierbij om een reservering van

2.200.000,-.
Vervolgprocedure: 21 februari 2000 Statencommissie Algemene & Economische
Zaken (mededeling)


4. Gedeputeerde Staten hebben vandaag het ontwerp-streekplan Windstreek 2000 vastgesteld. Het ontwerp kan nu de inspraakperiode in: deze zal zijn van 28 februari tot 25 april 2000. Vervolgprocedure: juni 2000 Gedeputeerde Staten (antwoordnota)
6 september 2000 Statencommissie Ruimtelijke Ordening
4 oktober 2000 Provinciale Staten

Deel: ' Provincie Friesland verslag Gedeputeerde Staten '
Lees ook