Provincie Gelderland


Provincie grijpt in bij bedrijf Vierhouten in Ermelo

1 september 1999

Nr. 99-304

De provincie gaat optreden tegen het recyclingsbedrijf Vierhouten. Herhaalde malen is geconstateerd dat het bedrijf zich niet houdt aan de gestelde milieunormen. Het bedrijf verwerkt afvalvet en houtafval. Bij de verwerking van houtafval tot spaanplaatproducten komt formaldehyde vrij. Dit is een stof die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.

De provincie heeft Vierhouten laten weten dat wordt ingegrepen als het bedrijf niet binnen de gestelde termijnen zijn bedrijfsvoering volgens de milieuvergunning uitvoert.
Als passende maatregelen uitblijven krijgt het bedrijf een dwangsom op gelegd voor elke keer dat de emissie van formaldehyde de norm van 20 mg/m3 overschrijdt, met een maximum van 1.000.000,-. Ook wordt Vierhouten een dwangsom opgelegd omdat het meer houtafval verwerkt dan de toegestane 85.000 ton op jaarbasis. Tevens wordt een dwangsom opgelegd voor elke keer dat wordt geconstateerd dat de deuren e.d. van de fabriekshallen openstaan waardoor het formaldehydegas ongecontroleerd en ongezuiverd de fabriek verlaat. Vanwege het ontbreken van een vergunning voor de uitstoot van formaldehyde in de zogenaamde Klossenhal II heeft de provincie aangekondigd om de productie in deze hal stil te leggen.

Milieuvergunning
De laatste jaren hebben Vierhouten en de provincie regelmatig overleg gevoerd over de milieuvergunning van het bedrijf. In 1995 heeft de provincie aan het bedrijf een milieuvergunning verleend die in 1997 door de Raad van State gedeeltelijk is vernietigd. De Raad van State stelde dat de door de provincie gestelde norm voor de emissie van formaldehyde on voldoende was onderbouwd. Nu is er nieuwe beschikking vastgesteld waarbij met name zorgvuldig is gekeken naar het effect van de uitstoot op de omgeving.

De aangepaste beschikking die op 15 september 1999 ter inzage wordt ge legd, is gebaseerd op de aanvraag uit 1995. In deze aanvraag is aangegeven dat alleen emissies zullen plaatsvinden uit de Klossenhal I en de pallethal.

Het bedrijf heeft inmiddels een vergunning voor emissie van formaldehyde uit Klossenhal II aangevraagd. De provincie neemt deze aanvraag niet in behandeling omdat zij van mening is dat Vierhouten voor wijziging van haar productie een nieuwe milieuvergunning voor het gehele bedrijf dient aan te vragen.

De definitieve beschikkingen liggen vanaf 15 september 1999 ter inzage in het gemeentehuis van Ermelo en in de bibliotheek van de provincie Gelderland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer J. de Leeuw, tel. (026) 359 99 62, e-mail: j.leeuw@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw E. van Koolwijk, tel. (026) 359 90 14, e-mail: e.koolwijk@prv.gelderland.nl

Deel: ' Provincie grijpt in bij bedrijf Vierhouten in Ermelo '
Lees ook