Provincie Groningen


Groningen, 24 juni 1999 Persbericht nr. 148

Uitnodiging aan de pers

Provincie Groningen herstelt "Oude Groninger dijk"

Op woensdag 23 juni a.s. om 15.00 uur zal gedeputeerde R.G. Jansen via een symbolische handeling een bijdrage leveren aan het herstel van een afgegraven oude Groninger (Reitdiep)dijk tussen Saaksum en Oldehove. Op deze wijze hoopt het provinciaal bestuur de grote waarde die zij hecht aan het herstel van deze voor het Groninger landschap zeer bepalende elementen als dijken, te benadrukken.

De provincie Groningen vindt de oude dijken in het Groninger landschap, die hun waterkerende functie na het op deltahoogte brengen van de zeedijken hebben verloren, van grote cultuurhistorische en landschappelijke betekenis. Het beleid van de provincie Groningen is er dan ook op gericht om de nog resterende ruim 180 km. dijk te behouden. Dit streven is in de nota's "Oude Groninger Dijken" in 1984 en 1992 vastgelegd. In deze nota's worden deze dijken als waardevolle elementen in het landschap omschreven en heeft de provincie de mogelijkheid gekregen om tegen illegale ontgrondingen van dijken op te kunnen treden. Van deze mogelijkheid heeft de provincie de afgelopen tijd enkele keren gebruik moeten maken. Een aantal dijkeigenaren is dan ook aangesproken op het illegaal afgraven en via juridische procedures wordt ingezet op herstel. Ook is intussen een in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd meetprogramma afgerond, waarbij de gegevens van afmetingen van alle dijken zijn geactualiseerd.

Met de eigenaar van een deel van de Reitdiepdijk tussen Saaksum en Oldehove, Van der Veen Kruize, zijn afspraken gemaakt over herstel tot de oorspronkelijke hoogte van een deels in de dertiger jaren als werkverschaffingsprojekt afgegraven dijk. De benodigde grond wordt door de provincie beschikbaar gesteld en is afkomstig van verbreding van het Van Starkenborghkanaal.

Omdat de provincie Groningen grote waarde hecht aan deze voor het Groninger landschap zeer bepalende elementen als dijken, zal op woensdag 23 juni om 15.00 uur de verantwoordelijk gedeputeerde R.G. Jansen met een schep aarde, het hoogste punt van de thans in uitvoering zijnde dijkherstelwerkzaamheden, symbolisch aanbrengen.

Plaats van handeling is langs de weg, die aan de voet van de dijk tussen Saaksum, Englum en Oldehove loopt.

U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Groningen herstelt "Oude Groninger dijk" '
Lees ook