Provincie Groningen

Groningen, 11 september 2001 Persbericht 174

Provincie honoreert wens landbouw

Trace verbindingszone Ecologische Hoofdstructuur tussen Schildmeer en Hondshalstermeer aangepast

Naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst, schriftelijke inspraakreacties en na overleg met de landbouwsector hebben GS besloten één tracé van de verbindingszone Ecologische Hoofdstructuur tussen de te verbinden gebieden Midden-Groningen en Hondshalstermeer aan te passen. Er is gekozen voor een zone langs het Afwateringskanaal; daarmee is het tracé Haansvaart komen te vervallen.

De nota Verbindingszones van Duurswold beschrijft een 4 tal tracés van verbindingszones die op het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen aansluiten. De nota is in oktober 2000 in de inspraak geweest. Daarbij bleek dat er met name vanuit de landbouwsector veel bezwaren bestonden tegen het tracé Haansvaart. De wens van de landbouw was om tussen de kerngebieden Hondshalstermeer en Midden-Groningen een "alles in één trace" aan te wijzen. Hiermee wordt bedoeld een tracé voor de oevergebonden- en de watergebonden dieren. Die wens is dus nu gehonoreerd.

Natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen

Midden in Duurswold ligt het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen. In de komende jaren zal een waterrijk natuurgebied worden gevormd met bos, rietruigten, gras en open water. Het wordt een aantrekkelijk gebied voor weide-, moeras- en watervogels, maar ook bijvoorbeeld otter, ringslang en verschilende soorten libellen en vlinders. Het natuurontwikkelingsgebied wordt uitgevoerd in het kader van de herinrichting Midden-Groningen.
Rondom het natuurontwikkelingsgebied liggen andere natuurgebieden, zoals het Hondshalstermeer en het Hoeksmeer. Veel van de (toekomstige) kenmerken en soorten van het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen zijn ook in de omliggende natuurgebieden te vinden. Door de verspreide ligging van de natuurgebieden kunnen veel planten en dieren de afstand tussen de gebieden moeilijk overbruggen. Daardoor ontbreken er in die gebieden soorten die wel zouden kunnen voorkomen en kunnen andere soorten zich maar met moeite handhaven. De natuur is als het ware versnipperd.
Dit probleem is voor een deel te ondervangen door de aanleg van "verbindingswegen voor de natuur": de zogenaamde ecologische verbindingszones. Stroken grond waarin natuur en landschap lijken op die van de natuurgebieden die erdoor worden verbonden. De provincie wil deze verbindingszones in de komende jaren realiseren. In Duurswold is sprake van vier tracé's, die (gedeeltelijk) in het herinrichtingsgebied Midden-Groningen liggen of er een directe relatie mee hebben. Het gaat om de volgende vier:

* Schildmeer naar het Hondshalstermeer

* Schildmeer richting Hoeksmeer, tot aan het Eemskanaal
* Schildmeer richting Eekwerd, tot aan het Eemskanaal
* Schaaphok naar Meenteschaar en Vossenburg.
De eerstgenoemde is dus gewijzigd, de andere drie zijn gehandhaafd.

Wijziging

Naar aanleiding van de inspraakperiode is besloten een belangrijke wijziging door te voeren. Dit betreft de verbindingszone Schildmeer naar het Hondshalstermeer. Deze verbindingszone bestond uit twee tracé's. Een tracé voor de oevergebonden dieren (Hansvaart) en een tracé voor de watergebonden dieren (Afwateringskanaal). Na de inspraak werd duidelijk dat het tracé Hansvaart op weinig draagvlak kon rekenen. Daarom is besloten een "alles in één zone" (oever en watergebonden dieren) langs het Afwateringskanaal te ontwerpen. Deze zone kent een aantal knelpunten. Voor deze knelpunten worden oplossingen gezocht waarvoor zoekgebieden zijn aangewezen. Binnen deze zoekgebieden wordt het tracé van de omleiding nog nader uitgewerkt.

Verdere procedure

Nu de nota's "Ecologische verbindingszones van Duurswold" en "Reactie, commentaar en advies" door GS zijn vastgesteld, worden deze ter advisering verstuurd aan de PLG (Platform Landelijk Gebied) en aan de leden van de statencommissie Ruimte, Water en Groen. Daarnaast worden de nota's toegezonden aan de insprekers en alle betrokkenen. Na de definitieve vaststelling wordt de uitwerking van de verbindingszone in overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Provincie Groningen honoreert wens landbouw '
Lees ook