Provincie Groningen


,

Groningen, 14 september 1999 Persbericht nr.193

Provincie Groningen investeert in vervoerprojecten Noordzee

De provincie Groningen heeft het initiatief genomen om in het kader van het Interreg IIC programma voor het Noordzeegebied het project Transport Study North Sea Region op gang te brengen. De kosten van het project Transport Study North Sea Region zijn begroot op 200.400,- Euro. De provincie Groningen is projectleider en levert een totale bijdrage van 18.000,- Euro (ca. f. 40.000,-).

De provincie Groningen heeft tevens besloten om deel te nemen in het Interreg IIC project Development of Rail-ferry Links and Terminals for Seaports. Het project kost in totaal 120.000,- Euro. Groningen Seaports in Delfzijl neemt de projectleiding op zich. De provincie stelt 15.000 Euro (ca. f 35.000,-) beschikbaar.

Transport Study North Sea Region

Het project Transport Study North Sea Region behelst een studie die een betrouwbaar beeld moet geven van het vervoer over de Noordzee en het aangrenzende vaste land en van verwachte ontwikkelingen in dat vervoer. De gegevens moeten een basis vormen voor concrete projecten in de vorm van bijvoorbeeld nieuwe of alternatieve lijnverbindingen over zee, specifieke infrastructuur in havens (van aanrijroutes tot parkeerplaatsen), of bijvoorbeeld bevordering van short-sea shipping als alternatief voor vrachtvervoer over de weg.

Naast de studie wordt er een platform van regio's en onderzoeksbureaus samengesteld voor samenwerking op het gebied van vervoer, nu en in de toekomst.

Aan het project nemen 15 projectpartners deel afkomstig uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Naast Groningen participeren ook de provincies Noord-Holland, Flevoland, Fryslân, Drenthe en Overijssel in het project. Naar verwachting is het project in mei 2000 afgerond.

Development of Rail-ferry Links and Terminals for Seaports

Groningen Seaports heeft voor de provincie Groningen het project Development of Rail-ferry Links and Terminals for Seaports ontwikkeld. Dit project moet nieuwe impulsen geven aan de havenactiviteiten. Het project bestaat uit een studie naar de haalbaarheid van rail-ferryverbindingen met terminals in zeehavens rond de Noordzee en de effecten van deze nieuwe transportverbindingen voor het achterland.

Deze voorziening maakt de zeehaven aantrekkelijker voor goederentransport per spoor, omdat er geen overslag van goederen nodig is. Zo'n voorziening heeft echter alleen zin als ook andere havens rond de Noordzee erover beschikken. Vervolgens worden programma's opgesteld voor de verdere opslag en distributie van goederen als element van ruimtelijke ontwikkeling. Naast de provincie Groningen zijn regio's in Zweden en Engeland partners in dit project.

Europese subsidieprogramma Interreg IIC

Interreg II C, dat vanaf 1 januari 2000 opgevolgd wordt door Interreg III B, is een initiatief van de Europese Commissie. Het heeft tot doel samenwerking tussen lidstaten op het terrein van de ruimtelijke ordening te stimuleren met behulp van Europees geld. Voorwaarde voor projecten is dat er minimaal drie lidstaten aan een project deelnemen.

Nederland doet via verschillende projecten mee aan Interreg II C. Groningen Fryslân en Drenthe doen, samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Noord-Holland, mee aan het Noordzee-programma. Bij dit programma zijn ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en de niet-lidstaat Noorwegen betrokken. Er is 14,4 miljoen Euro voor uitgetrokken, waarvan 6 miljoen voor het Nederlandse deel.

Het Interreg III B-programma zal naar verwachting op een aanzienlijk grotere financiële steun van de Europese Unie kunnen rekenen. Met name het Noordzee-programma wordt zeer positief beoordeeld.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl.

Deel: ' Provincie Groningen investeert in vervoerprojecten Noordzee '
Lees ook