Provincie Groningen


Groningen, 6 september 1999 Persbericht nr. 191

Beleidsbegroting 2000 Provincie Groningen: positief financieel beeld

Vandaag presenteert het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen haar eerste Beleidsbegroting voor de bestuursperiode 1999-2003, nadat zij in april 1999 na de statenverkiezingen is aangetreden.

De Beleidsbegroting 2000 geeft een redelijk positief financieel beeld. Op een totale begroting van bijna ƒ 370 miljoen is er in 2000 ca. ƒ 21,91 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. Ter vergelijking: in de begroting 1999 was er ca. ƒ 15,13 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. Naar verwachting zal de financiële ruimte in de jaren na 2000 iets teruglopen.

Om alle voornemens uit het bestuursprogramma 1999-2003 te kunnen bekostigen is per 1 april 2000 een eenmalige verhoging van het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting met 4 noodzakelijk. Voor de houder van een voertuig betekent deze verhoging van het aantal opcenten een lastenstijging van gemiddeld ƒ 16,-- per voertuig op jaarbasis.
Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse indexering van het aantal opcenten om via deze weg voldoende compensatie te krijgen voor de loon- en prijsontwikkelingen, die voor 2000 worden verwacht. Per 1 april 2000 leidt dit tot een verdere verhoging met 1,7 opcent. Voor de houder van een voertuig betekent deze indexering van het aantal opcenten een lastenstijging van gemiddeld ƒ 7,-- per voertuig op jaarbasis
Met de hierboven genoemde aanpassingen van het aantal opcenten per 1 april 2000 zal het tarief uitkomen op 61,3 opcenten.

Gedeputeerde Staten hebben de financiële ruimte in 2000 voor een deel structureel ingevuld. Dat betekent dat een aantal beleidskeuzes ook in de jaren na 2000 financiële consequenties zullen hebben.

Nieuw beleid Beleidsbegroting 2000

Een deel van de beleidskeuzes voor 2000 is reeds in de Voorjaarsnota 1999 door Provinciale Staten vastgelegd (ca. ƒ 7,96 miljoen). Een en ander is in onderstaande opsomming meegenomen. In aanvulling op de voorstellen nieuw beleid, die al in de Voorjaarsnota 1999 zijn vastgelegd, presenteren Gedeputeerde Staten in de Beleidsbegroting 2000 tot een bedrag van ca. ƒ 13,95 miljoen aanvullende voorstellen nieuw beleid voor 2000. Daarmee wordt een nadere uitwerking gegeven aan de voornemens, die Gedeputeerde Staten hebben verwoord in hun bestuursprogramma 1999-2003. Gedeputeerde Staten hebben de ruimte voor nieuw beleid in 2000 - binnen de thema-indeling van het bestuursprogramma 1999-2003 - in grote lijnen als volgt ingevuld:

Werken (ƒ 4,12 miljoen)

verkeer en vervoer

ƒ

1,14 miljoen

recreatie en toerisme

"

1,57 miljoen

economische ontwikkeling

"

1,41 miljoen

Wonen (ƒ 5,18 miljoen)

waterhuishouding

ƒ

0,29 miljoen

milieubeheer

"

0,44 miljoen

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

"

4,45 miljoen

Leven (ƒ 3,95 miljoen)

openbare orde en veiligheid

ƒ

0,20 miljoen

verkeersveiligheid

"

1,55 miljoen

regelgeving milieu

"

0,10 miljoen

welzijn, zorg en cultuur

"

2,10 miljoen

Doen (ƒ 3,66 miljoen)

grote evenementen

ƒ

1,00 miljoen

samenwerkingsverbanden

"

0,10 miljoen

provinciale organisatie

"

1,45 miljoen

inspelen op toekomstige ontwikkelingen

"

1,11 miljoen

Kompas voor het Noorden (ƒ 5 miljoen)

de provincie Groningen reserveert de komende jaren jaarlijks een bedrag van ƒ 5 miljoen t.b.v. de bekostiging van diverse projecten in het kader van de Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling Noord-Nederland (REONN).

(In de bijlage bij dit persbericht treft u nadere verbijzondering aan van het nieuw beleid voor 2000.)

De provinciale begrotingskrant 2000

De provincie verspreidt dit jaar huis aan huis een begrotingskrant, waarin op hoofdlijnen wordt weergegeven wat de provinciale plannen zijn en hoeveel geld hieraan wordt besteed. Het publiek wordt in de begrotingskrant opgeroepen uiterlijk 17 september 1999 te reageren op de voornemens van de provincie, zodat Provinciale Staten hiermee rekening kunnen houden bij de behandeling en vaststelling van de Beleidsbegroting 2000 op 22 en 23 september 1999.BIJLAGE

Nadere verbijzondering nieuw beleid 2000

Werken

Verkeer en vervoer (ƒ 1,14 miljoen)

* met jaarlijkse projecten op het terrein van vervoermanagement wordt getracht de automobiliteit terug te dringen (ƒ 100.000,--); hierover zal samen met o.a. de OV-bedrijven een brede publiekscampagne worden uitgevoerd (ƒ 75.000,--);
* voor de communicatie en inspraak m.b.t. projecten op het gebied van verkeer en vervoer dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn (ƒ 100.000,--);

* de komende jaren zal worden gewerkt aan de aanpak van een aantal kruispunten in de westelijke en noordelijk ringweg (ƒ 375.000,--);

* uitvoeren van onderzoek bundelaanpak (ƒ 100.000,--);
* uitvoeren van onderzoek t.b.v. railprojecten (ƒ 100.000,--);
* er zullen studies in het kader van het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (STOV) worden uitgevoerd (ƒ 100.000,--);
* een structurele bijdrage van ƒ 193.000,-- per jaar ten behoeve van haltenvoorzieningen (OV) langs provinciale wegen.

Recreatie en toerisme (ƒ 1,57 miljoen)

* de provincie stelt extra middelen beschikbaar voor de realisatie van de vaarverbinding Bellingwolde-Nieuweschans (ƒ 500.000,--);

* intensivering van de provinciale inspanning op het gebied van recreatie en toerisme (ƒ 200.000,--);

* de provincie levert een bijdrage in het investeringsplan t.b.v. het recreatiegebied Strandheem bij Opende (ƒ 750.000,--);
* ten behoeve van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme is een extra van financiële inspanning van de provincie noodzakelijk (ƒ 120.060,--).

Economische ontwikkeling (ƒ 1,41 miljoen)

* de provinciale bijdrage aan de Stichting Groninger Bedrijfslocaties worden verhoogd en de komende jaren gecontinueerd (ƒ 195.000,--);

* de provincie blijft een jaarlijkse bijdrage verstrekken in organisatiekosten van de werkgroep Antheus (ƒ 50.000,--);
* de jaarlijkse provinciale bijdrage aan het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten wordt gecontinueerd en verhoogd (ƒ 180.000,--);

* voor de uitvoering van arbeidsmarktprojecten worden opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld (ƒ 550.000,--);
* de provinciale bijdrage aan de NOM wordt in 2000 gecontinueerd (ƒ 333.000,--);

* voor initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw worden in 2000 opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld (ƒ 100.000,--);

* de provincie wil een bijdrage leveren aan het behoud van de Groninger Veemarkt (ƒ 500.000,--); deze bijdrage zal worden bekostigd vanuit de begroting 1999.

Wonen

Waterhuishouding (ƒ 0,29 miljoen)

* in 2000 wordt gestart met de uitwerking van de toekomstvisie op de waterhuishouding in concrete waterhuishoudkundige maatregelen (ƒ 100.000,--);

* voor onderzoeken op het gebied van de waterhuishouding worden jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld (ƒ 43.700,--);
* teneinde de waterkwaliteit verder te verbeteren worden extra middelen ingezet voor de aanpak van diffuse bronnen (ƒ 150.000,--).

Milieubeheer (ƒ 0,44 miljoen)

* de subsidie voor de Milieufederatie Groningen wordt structureel verhoogd (ƒ 50.000,--);

* voor de uitvoering van projecten op het terrein van de natuur- en milieueducatie is er de komende jaren een extra financiële inspanning van de provincie nodig (ƒ 60.000,--);
* in het kader van het IPO-programma preventie en hergebruik zet de provincie extra financiële middelen in voor activiteiten op het gebied van milieuzorg en preventie (ƒ 100.000,--);
* om energiebesparing weer als belangrijk thema op te pakken - onder meer via de vergunningverlening - is een extra financiële inzet gewenst (ƒ 80.000,--);

* er wordt gewerkt aan de versterking van de positie van de milieuproductiesector in onze provincie via de uitvoering van het Milieu, Energie en Recycling van Afvalstoffen-plan (ƒ 150.000,--).

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ƒ 4,45 miljoen)
* via het Provinciaal Omgevings Plan, wordt gewerkt aan de totstandkoming van een integraal plan voor het omgevingsbeleid (ƒ 200.000,--);

* een structurele bijdrage van ƒ 2 miljoen per jaar aan het Regiofonds in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen 2030;
* ook in de komende jaren worden jaarlijks extra middelen uitgetrokken voor het plattelandsbeleid (ƒ 2.250.000,--).

Leven

Openbare orde en veiligheid (ƒ 0,20 miljoen)
* voor activiteiten op het gebied van de openbare orde en veiligheid wordt een structureel budget beschikbaar gesteld (ƒ 200.000,--).

Verkeersveiligheid (ƒ 1,55 miljoen)

* in het kader van Duurzaam Veilig worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het treffen van 30- en 60 km. maatregelen op provinciale wegen (ƒ 300.000,--);

* ook in 2000 komen extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen (ƒ 1.250.000,--).

Regelgeving milieu (ƒ 0,10 miljoen)

* in 2000 en 2001 wordt de Provinciale milieuverordening aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het onderdeel bedrijfsafval c.q. gevaarlijk afval (ƒ 100.000,--).

Welzijn, zorg en cultuur (ƒ 2,10 miljoen)

* de provincie stelt in 2000 en 2001 evenals in 1999 geld beschikbaar voor het project nieuwkomers en arbeidsmarkt (ƒ 50.000,--);

* het Ondersteuningsinstituut krijgt extra geld voor de aanschaf van software t.b.v. de permanente welzijnsmonitor (ƒ 200.000,--);
* voor het wegwerken van tekorten en ter verbetering van de exploitatie worden aan een aantal instellingen eenmalige bijdragen verstrekt:

* Stichting Op Roakeldais (ƒ 85.000,--);
* Veenkoloniaal museum (ƒ 18.500,--);
* Museum Stad Appingedam (ƒ 50.000,--);
* Nationaal Rijtuigmuseum (ƒ 25.000,--);
* landelijk wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een museumregister om de kwaliteit van de musea zichtbaar te maken, te bewaken en te verbeteren; door een bijdrage aan de Federatie van Musea wil de provincie daarop inspelen (ƒ 95.000,--);
* aan het Steunpunt monumentenzorg Groningen wordt een aanvullende bijdrage verstrekt teneinde tot een sluitende exploitatie te komen (ƒ 35.000,--);

* in 2000 zal worden gewerkt aan de marketing van het Museum Het Hoogeland (ƒ 40.000,--);

* in 2000 worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering en continuering van regionale cultuurplannen (ƒ 550.000,--);
* de provincie stelt middelen beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoeringsprogramma's regiovisies geestelijke gezondheidszorg (ƒ 75.000,--) en gehandicaptenbeleid (ƒ 75.000,--);
* ter voorbereiding van een nieuwe provinciale regiovisie ouderenbeleid 2001-2005 stelt de provincie in 2000 extra middelen beschikbaar (ƒ 50.000,--);

* om de zorgvernieuwing te stimuleren wordt een reserve zorgvernieuwing ingesteld, waarin de komende vier jaar jaarlijks ƒ 750.000,-- zal worden gestort; het beleid is gericht op de verbetering van de transmurale zorg en kwaliteit, het versterken van de klantgerichtheid en het bijdragen aan de oplossing van incidentele knelpunten.

Doen

Grote evenementen (ƒ 1,00 miljoen)

* in 2000 worden in Groningen de Special Olympics georganiseerd; de provincie stelt daarvoor in totaal een bedrag van ƒ 1 miljoen beschikbaar, waarvan ƒ 700.000,-- ten laste van de begroting 2000;

* naast de bijdrage voor de Special Olympics worden er de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld t.b.v. andere grote evenementen; in 2000 wordt een bijdrage in het project millennium-viering verstrekt (ƒ 300.000,--).

Samenwerkingsverbanden (0,10 miljoen)

* ter versterking van de noordelijke samenwerking wordt een stimuleringskrediet ingesteld (ƒ 30.000,--);
* er is een structurele bijdrage nodig ter dekking van het provinciaal aandeel in de kosten van het Huis der provincies in Brussel (ƒ 45.000,--);

* in 2000 wordt een eenmalige bijdrage verstrekt i.v.m. de kosten van de in Groningen te houden NHI/Europa-conferentie (ƒ 20.000,--).

Provinciale organisatie (ƒ 1,45 miljoen)

* de provincie wordt geconfronteerd met nieuwe taken; om deze taakuitbreidingen mogelijk te maken zal de eerder afgesproken formatiereductie bij de dienst Ruimte en Milieu iets verder in de tijd worden uitgesmeerd; de invulling van de taakstelling wordt voor een deel doorgeschoven naar 2001 (ƒ 100.000,--);
* om beter in te kunnen spelen op de toekomstige rol van de provincies is het noodzakelijk financiële middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van organisatie-ontwikkeling (ƒ 224.000,--);

* de komende jaren worden selectief en taakgericht extra financiële middelen ingezet om de formatie waar nodig aan te vullen vanwege het veranderende takenpakket van de provincie en de andere eisen die dat stelt aan de mensen in de organisatie (ƒ 250.000,--);
* in 2000 moet het financieel en personeelsinformatiesysteem worden vervangen; daarnaast is er de komende jaren extra geld nodig om het onderhoud van hard- en software op een adequaat niveau te houden (ƒ 875.000,--).

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen (ƒ 1,11 miljoen)
* Gedeputeerde Staten hebben er voor gekozen de ruimte voor nieuw beleid in 2000 nu nog niet volledig in te vullen. GS willen een bedrag beschikbaar houden om in de loop van 2000 sneller en adequater in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, die een financiële betrokkenheid van de provincie vereisen (ƒ 1.111.700,--)

Kompas voor het Noorden (ƒ 5 miljoen)

* economische kerngebieden en versterking marktsector (ƒ 1.050.000,--);

* stedelijke centra (ƒ 50.000,--);

* landelijk gebied (ƒ 3.570.000,--);
* reserve projecten (ƒ 330.000,--).


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Provincie Groningen positief financieel beeld '
Lees ook