Provincie Groningen


Groningen, 13 januari 1999, Persbericht nr. 260

Provinciale Staten van Groningen stellen Omgevingsplan Regio Groningen vast

Provinciale Staten van Groningen hebben vandaag het Omgevingsplan voor de Regio Groningen (ORG) vastgesteld. In het ORG zijn de plannen en afspraken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied Groningen-Assen (de Regiovisie Groningen-Assen 2030) vastgelegd in provinciaal beleid. Hierdoor is het mogelijk de plannen te vertalen in gemeentelijke bestemmingsplannen en beheersplannen van waterschappen, waardoor de daadwerkelijke uitvoering mogelijk wordt.

Het ORG heeft betrekking op het Groningse deel van de regio Groningen-Assen en is tien jaar geldig (van 1999 t/m 2008). Het plan heeft een integraal karakter, omdat er beleid voor zowel ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu als water in staat. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, recreatie, infrastructuur, verkeer en vervoer, natuur en water, ingebed in de landschappelijke omgeving. Het plan geldt voor het Groningse deel van het woningmarktgebied van de stad Groningen. Dat ligt in de gemeenten Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Slochteren, Zuidhorn, Winsum, Bedum en Ten Boer.

Vorig jaar hebben Provinciale Staten besloten om het plan via een uitgebreide procedure voor te laten bereiden. In februari van dit jaar hebben Gedeputeerde Staten het voorontwerp van het plan vastgesteld. Vervolgens hebben zij dat besproken met de betrokken gemeenten en met de waterschappen en overige organisaties. De provincie heeft in die periode ook een milieu-effectrapport (MER) op laten stellen om na te gaan wat de gevolgen zijn van de in het plan opgenomen nieuwe locaties voor woningbouw en bedrijven. Daarbij is gekeken naar effecten op bodem en water, natuur en landschap, woon- en leefmilieu en de landbouw. Mede op basis hiervan is het voorontwerp-ORG verder ontwikkeld tot een ontwerp, dat in mei door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Het ontwerp-ORG en het MER hebben vervolgens van eind mei tot eind juli ter inzage gelegen en er zijn informatiebijeenkomsten en hoorzittingen gehouden. In die periode zijn bijna 500 reacties op het planontwerp en negen zienswijzen op het MER bij de provincie binnengekomen. Na verrekening van identieke reacties van een aantal bewonersgroepen gaat het om ongeveer 70 verschillende reacties op het ontwerp-ORG. De provincie heeft het plan naar aanleiding van de inspraak op een aantal onderdelen bijgesteld.

Vandaag hebben ook Provinciale Staten van Drenthe het Provinciaal Omgevingsplan, het POP Drenthe, vastgesteld. Dat plan geldt voor de hele provincie en omvat ook het omgevingsbeleid voor het Drentse deel van de regiovisie Groningen-Assen. Beide provincies hebben hun beleid voor de regio op elkaar afgestemd.

De provincie Groningen wil het streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en mobiliteitsplan met ingang van 2001 op laten gaan in één integraal omgevingsplan voor de hele provincie, het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen. Het ORG wordt daarin opgenomen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Provincie Groningen stelt Omgevingsplan Regio Groningen vast '
Lees ook