Provincie Groningen


Groningen, 30 november 1999 persbericht nr. 248

Prioriteit voor verbetering na-oorlogse woonwijken: provincie verdeelt stads- en dorpsvernieuwingsgelden

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de verdeling van de stads- en dorpsvernieuwingsgelden voor het jaar 2000 vastgesteld. Een bedrag van f 21.7 miljoen is uitgetrokken voor de uitvoering van projecten in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing.

Herstructurering na-oorlogse woonwijken

De hoogste prioriteit geeft het college dit jaar wederom aan de herstructurering van naoorlogse woonwijken in de stedelijke centra. Voor dit doel wordt een bedrag ingezet van f 9.5 miljoen. Het gaat hier met name om wijken die gebouwd zijn in de jaren zestig/zeventig, vaak met een éénzijdige bevolkings-samenstelling, een onaantrekkelijk woonimago en veel leegstand. Door middel van herstructurering moet de vitaliteit en de leefbaarheid in deze wijken worden versterkt. De maatregelen die getroffen worden hebben o.a. betrekking op sloop van slechte en moeilijk verhuurbare woningen, de bouw van nieuwe woningen ("bouwen voor de buurt"), verkoop van huurwoningen, het verbeteren van woningen en woonomgeving.
De bijdrage is bestemd voor projecten in met name de gemeenten Delfzijl, Stadskanaal, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Winschoten.

Integrale projecten

Daarnaast geeft het college prioriteit aan integrale projecten. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om grootschalige plannen waarbij sprake is van samenhang met andere beleidsterreinen, zoals structuurvisies, ontwikkelingsplannen en masterplannen.
Voor de uitvoering van een 9-tal projecten in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Reiderland, Stadskanaal, Winsum en Winschoten wordt een bedrag uitgetrokken van f 5.1,- miljoen.

Stedebouwkundige structuur

Een bedrag van f 5.6,-- miljoen is uitgetrokken voor de verbetering van de stedebouwkundige structuur langs kanalen, monden, en diepen in het herinrichtingsgebied Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën.
Met dit geld kunnen een 5-tal projecten in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Vlagtwedde en Stadskanaal worden gerealiseerd.

Knelpunten

Tenslotte is voor de opvang van eventuele knelpunten die zich in de loop van het jaar 2000 binnen de stads- en dorpsvernieuwing voordoen een bedrag uitgetrokken van f 1.5,- miljoen.

ISV

Naar aanleiding van de Nota Stedelijke Vernieuwing heeft het ministerie van VROM het initiatief genomen bestaande geldstromen te bundelen ten behoeve van een samenhangend en integraal beleid voor de stedelijke vernieuwing, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het budget stads- en dorpsvernieuwing zal onderdeel gaan uitmaken van het ISV. De provincie heeft o.a. de taak om het ISV-budget te verdelen over de niet-rechtstreekse gemeenten. In de provincie Groningen zijn dit alle gemeenten, behalve de gemeente Groningen, deze gemeente ontvangt rechtstreeks geld van het rijk. Vanaf volgend jaar krijgen de programma-gemeenten Winschoten, Veendam, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer en Delfzijl een bijdrage uit het ISV voor een periode van 5 jaar. De overige gemeenten zijn project-gemeenten en kunnen een bijdrage ontvangen door projecten in te dienen bij de provincie, deze methode is vergelijkbaar met de huidige verdeling van de stads- en dorpsvernieuwingsgelden. Daarnaast bevordert de provincie de intergemeentelijke afstemming van het stedelijk vernieuwingsbeleid en de afstemming met het provinciaal beleid; een integrale aanpak van de stedelijke problematiek.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Het totale bedrag is volgens onderstaand overzicht verdeeld over de verschillende gemeenten.


Bedum Kern Bedum 1e fase f 310.000,-
Delfzijl Herstructurering na-oorlogse wijken 4.500.000,-
De Marne Structuurvisie Zoutkamp - 500.000,-
Eemsmond Dorpsvernieuwing Zandeweer - 450.000,-
Hoogezand-SaPpemeer Herstructurering na-oorlogse wijken 1.200.000,-
Herontwikkeling terrein Saskiahof/Hoofdstraat - 400.000,-
Herontwikkeling terrein Eekels - 500.000,-
2e fase Herinrichtingsprojecten (Kielwindeweer) 3.030.900,-
Menterwolde Herstructurering na-oorlogse wijken - 150.000,-
Pekela Herstructurering na-oorlogse wijken - 300.000,-
Reiderland Masterplan Nieuweschans - 800.000,
Stadskanaal Herstructurering na-oorlogse wijken 1.600.000,-
Masterplan - Centrum Stadskanaal 1.000.000,-
Reconstructie Marktkade - 454.110,-
Reconstructie Kniggekade 522.570,-
Veendam Herstructurering na-oorlogse wijken - 750.000,-
Verbeteringsplan Ooster- Westerdiep fase 6 1.424.500,-
Vlagtwedde Herinrichtingsplan Stads- Ter Apelkanaal|
(onderdeel Viaductstraat/Kloosterveenweg
Nulweg) - 168.750,-
Winschoten Herstructurering na-oorlogse wijken 1.000.000,-
Ontwikkelingplan 2010 (onderdeel Israëlplein) 1.000.000,-
Winsum Ontwikkelingsplan Kom Winsum - 145.000,-
diversen Knelpunten
1.500.000,-

Deel: ' Provincie Groningen verdeelt stads- en dorpsvernieuwingsgeld '
Lees ook