Provincie Groningen

Groningen, 18 juni 2002 Persbericht nr. 112

Provincie wil deelnemen in Groninger Monumenten Fonds

Het college van GS heeft besloten voor e 0,5 miljoen deel te gaan nemen in de NV Groninger Monumenten Fonds. Deze onlangs opgerichte NV GMF heeft als doel het verwerven, restaureren, exploiteren en onderhouden van monumentale gebouwen en complexen in Noord Nederland, in het bijzonder in de Provincie Groningen. Het GMF richt zich op panden waarbij de restauratie niet (kan) worden opgepakt door de markt of beherende stichtingen. Het zijn panden die van oorsprong onrendabel zijn, maar onder bepaalde condities wel rendabel te maken zijn: industriële panden, boerderijen, molens, kerken etc. Tot nu toe heeft de Provincie haar rol ingevuld in de totstandkoming van de NV GMF, als adviseur en heeft financiële bijdragen verleend aan onderzoeksprojecten. Op 18 september 2002 zullen Provinciale Staten over dit voorstel beslissen.

Honderden monumenten, zoals kerken, molens, industrieel erfgoed en boerderijen worden nog steeds in hun bestaan bedreigd. Er is behoefte aan een sterke monumentenorganisatie, de NV GMF, die inspeelt op de beleidsintenties van verschillende overheden. De NV GMF zal niet alleen panden aankopen en restaureren, maar ook exploiteren en onderhouden. Samen met initiatieven in andere provincies kan geleidelijk een landelijk netwerk aan Monumentenfondsen ontstaan. Zo'n netwerk wordt mogelijk weer interessant voor pensioenfondsen die willen beleggen in ideëel gerichte bedrijven. De NV GMF heeft inmiddels voor e 5 miljoen aan toezeggingen in aandelen of achtergestelde leningen. Naar de mening van GS kan deze NV de ruimte vullen tussen particuliere organisaties en de markt waar het gaat om duurzaam behoud en ontwikkeling van het onroerend erfgoed. De NV GMF zal de aandacht verdelen tussen de stad Groningen en het ommeland.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, Afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, 050 - 3164324.

Deel: ' Provincie Groningen wil deelnemen in Groninger Monumenten Fonds '
Lees ook