Provincie Gelderland

Provincie haalt alles uit de kast voor sloop Gelderse stallen

Hans Boxem lanceert garantstelling van 50 miljoen voor alle sloopaanvragen

Als het aan het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland ligt, staat de provincie garant voor 50 miljoen om de sloop van stallen in Gelderland te financieren. Met dit bedrag kan de provincie tegemoet komen aan alle sloopaanvragers -465 in Gelderland-. Hiermee kan dan 54 hectare aan steen in het buitengebied worden opgeruimd. Het bedrag van 50 miljoen is een voorfinancieringsbudget. De provincie verwacht het bedrag grotendeels terug te verdienen met extra woningbouwcontracten met gemeenten. 19 juni beslist Provinciale Staten over dit voorstel.

Financiering
De Ruimte voor Ruimte regeling is onderdeel van de Regeling Beeindiging Veehouderijtakken (RBV). Hoofddoel is de verbetering van de (milieu)kwaliteit van het landelijk gebied. Stallen maken plaats voor hoogwaardige woningbouw. De Ruimte voor Ruimte- regeling maakt het voor de provincies mogelijk om de voorfinanciering van de sloopsubsidies terug te verdienen met de bouw van extra woningen. De provincies bepalen in overleg met gemeenten de locaties waar de woningen kunnen komen en de kwaliteit van die geplande woningen. Gelderland heeft vanuit Den-Haag toestemming voor de bouw van 1500 woningen in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Gemeenten betalen de provincie dan een bedrag van 91.000 per woning.Tot 1 maart j.l. konden gemeenten plannen indienen voor woningbouw. In totaal heeft de provincie tot nu toe zon 900 woningen aangeboden gekregen. Daarover is de provincie inmiddels met zon 30 gemeenten onderhandelingen aangegaan.

Terugverdienen
In eerste instantie wilde de provincie Gelderland niet verder gaan dan een voorfinanciering van 11.89 miljoen aangezien dit het bedrag was dat zeker kon worden terugverdiend door de verkoop van woningbouwkavels op basis van woningbouwcontracten met gemeenten. Inmiddels is de provincie, na diverse extra inspanningen en onderhandelingen met gemeenten onder leiding van de gedeputeerden Hans Boxem en Theo Peters, over de woningbouwlocaties meer optimistisch gestemd. De totale terugverdiencapaciteit uit de aangemelde locaties wordt geschat op ruim 60 miljoen. Op grond hiervan heeft gedeputeerde Hans Boxem het voorstel gelanceerd om de voorfinanciering nu op te rekken tot 50 miljoen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten om nu garant te staan voor een veel hoger bedrag berust op drie pijlers:

1. een bedrag van circa 30 miljoen is zeker uit harde woningbouwcontracten met gemeenten 2. Circa 30 miljoen wordt voorgefinancierd uit het Meerjaren Investeringsfonds Gelderland (MIG) 3. Met die 30 miljoen als "achtervang" wordt alles uit de kast getrokken om de nog lopende onderhandelingen over zoveel mogelijk aanvullende woningbouwcontracten met gemeenten zo snel mogelijk positief af te sluiten.

Meer informatie kunt u krijgen bij de dienst REW, projectbureau Ruimte voor ruimte, Leon Ruesen, tel. (026) 3599869

Deel: ' Provincie haalt alles uit de kast voor sloop Gelderse stallen '
Lees ook