PERSBERICHT, dinsdag 28 maart 2000

Provincie investeert in Railterminal Westpoint in Amsterdamse Havengebied
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen voor om een investeringsbijdrage te verstrekken aan Amsterdam om de aanleg van een railterminal in het Amsterdamse havengebied `Westpoort' mogelijk te maken. De bijdrage is maximaal ƒ 1.675.000,-.
In het Westpoort-gebied is de nieuwe innovatieve Ceres Paragon containerterminal aan de Amerikahaven in aanleg. Het project bestaat uit diverse onderdelen. De "Railterminal Westpoint" is een van die onderdelen.
Verwacht wordt dat de containerterminal medio 2001 in gebruik kan worden genomen. Begin maart 2000 is de opdracht voor de bouw gegund aan een aannemerscombinatie. Met de komst van de containerterminal, en daarmee een constante stroom aan containers, nemen de kansen voor het opzetten van railshuttle diensten op het achterland toe. Voorwaarde is dan dat de infrastructuur toereikend is. Daarom heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam het initiatief genomen om de bestaande railterminal Westpoint verder uit te breiden en te voorzien van moderne laad- en losequipment die voldoet aan de eisen die railvervoerders en bedrijven uit de omgeving stellen. Door bundeling van railactiviteiten op Westpoint zullen meerdere bedrijven gebruik kunnen maken van de terminal.
Het project levert een bijdrage aan de uitvoering van provinciaal beleid dat is gericht op stimuleren van vervoer per rail. Het bieden van een goed pakket aan vervoersmodaliteiten versterkt ook de concurrentiepositie van het Noordzeekanaalgebied als havenregio. Het project Railterminal Westpoort is een van de uitvoeringsprojecten uit het Masterplan Noordzeekanaalgebied en het project past in de Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (RES) van het ROA en de `GOVERA-aanpak' (Goederenvervoer Randstad). Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt om advies voorgelegd aan de Statencommissie Wegen, Verkeer, Vervoer en Zeehavens. Provinciale Staten nemen uiteindelijk het definitieve besluit in de Statenvergadering van mei 2000.


* Inlichtingen: Wim Brussaard, tel. (023) 514 36 55

Deel: ' Provincie investeert in Railterminal Westpoint A'dam '
Lees ook