Provincie Overijssel

Provincie legt Aluminium Hardenberg bestuursdwang op

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten het recyclebedrijf Aluminium Hardenberg (Alha) een bestuursdwang- en dwangsombeschikking op te leggen. Reden voor de bestuursdwangbeschikking vormt een overschrijding van de toegestane dioxinenorm door Aluminium Hardenberg. De overtreding is gesignaleerd na metingen die de provincie heeft uitgevoerd. Met de bestuursdwang krijgt Alha tot eind augustus 2002 de tijd om maatregelen te treffen die moeten leiden tot vermindering van de dioxine-uitstoot. Indien deze maatregelen niet het gewenste effect opleveren, gaan Gedeputeerde Staten over tot onmiddellijke sluiting van het productieproces van het bedrijf.

De dwangsombeschikking heeft betrekking op de overschrijding van de uitstootnorm van koolwaterstoffen, stof- en rookontwikkeling en het ontbreken van een continumeter voor indicatieve meting van koolwaterstoffen. Wordt vanaf september 2002 niet aan de in de vergunning gestelde normen voldaan, dan kan het bedrijf dwangsommen verwachten tot een maximum van 65.000.

Na de meting van de provincie eerder dit jaar, heeft Aluminium Hardenberg aanpassingen doorgevoerd die de uitstoot van dioxines en koolwaterstoffen moet verminderen. Om te controleren of deze aanpassingen ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben opgeleverd, heeft de provincie Overijssel afgelopen week een extra meting uitgevoerd. De resultaten van deze meting, die over ongeveer zes weken worden verwacht, vormen het ijkpunt voor het provinciebestuur om al dan niet tot effectuering van haar besluit tot bestuursdwang over te gaan. Tot die tijd, de zogenaamde begunstigingstermijn, heeft Aluminium Hardenberg de gelegenheid aanpassingen door te voeren. Deze maatregelen kunnen aanleiding vormen voor een nieuwe meting door de provincie. Ook hierover beslist het provinciebestuur begin september 2002.

De provincie Overijssel heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ingeschakeld voor onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft berekend wat de gemeten emissieconcentratie betekent voor de concentraties op leefniveau. Uit deze berekening blijkt dat de extra blootstelling, als gevolg van de overschrijding van de emisienorm, gezondheidskundig geen risico oplevert.

De provincie Overijssel heeft Aluminium Hardenberg de afgelopen jaren zeer regelmatig gecontroleerd als het gaat om bijvoorbeeld de afvoer van stoffen, emissies en klachten. Met het besluit tot de bestuursdwang- en dwangsombeschikking beoogt de provincie aan verschillende overtredingen en klachten een eind te maken.

Bron: Petra Timmer , telefoon 038 425 23 18


17-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Provincie legt Aluminium Hardenberg bestuursdwang op '
Lees ook