Provincie Limburg

Provincie Limbug start verificatie-onderzoek


200/99

Maastricht, 23 november 1999

Nazorg voormalige stortplaatsen PROVINCIE LIMBURG START VERIFICATIE-ONDERZOEK

Om de eventuele milieu-effecten van voormalige afvalstortplaatsen op het grondwater in de gaten te houden wil de Provincie Limburg een verificatie-onderzoek uitvoeren. Op grond van al bekende gegevens van stortplaatsen in Limburg en elders worden de meest risicovolle van de ruim 400 stortplaatsen in Limburg geselecteerd. Van deze locaties is betrekkelijk veel bekend over de samenstelling van het stortmateriaal, de grondsoort rondom en onder het stort en over de grondwaterhuishouding. Door gericht bodemonderzoek op deze locaties en vergelijking van de resultaten met gegevens uit metingen elders in het land kan vervolgens worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van vervuilingseffecten. Ter vergelijking zal ook een aantal "onverdachte" lokaties onderzocht worden.

Landelijk is al bij veel stortplaatsen het grondwater onderzocht. Waar dat nog niet is gebeurd worden nu in de meeste provincies voor dat doel monitoringspeilbuizen geplaatst. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vandaag gekozen voor een onderzoeksopzet die afwijkt van die in andere provincies. Dat gebeurt omdat enerzijds het onderzoek op deze manier relatief snel van start kan gaan en relatief snel adequate resultaten kan opleveren, anderzijds omdat de kosten voor het plaatsen van monitoringspeilbuizen veel hoger zouden uitvallen dan begroot.

Eerder dit jaar gingen GS nog uit van het volgen van het landelijk onderzoek. De aanbesteding van het boorwerk voor de peilbuizen heeft echter een onacceptabel hoge prijs opgeleverd, aldus GS. Daarop hebben Gedeputeerde Staten besloten van deze methode af te zien en het onderzoek in te richten volgens een verificatiemethodiek.

Deel: ' Provincie Limbug start verificatie-onderzoek stortplaatsen '
Lees ook