Provincie Limburg

Provincie Limburg draagt bij aan nieuwbouw praktijkschool (035)

225.000,- beschikbaar gesteld voor school voor praktijkonderwijs Parkstad

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van 225.000,- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de praktijkschool in Parkstad Limburg. De school wil met een nieuw concept de zwakste leerlingen in het voortgezet onderwijs voorbereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Per 1 augustus 2002 zijn in de regio Parkstad drie scholen voor speciaal voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (svo-mlk) gefuseerd tot één school: Praktijkonderwijs Parkstad Limburg. De betrokken scholen De Linde, Coriovallum en Clara Feij hebben de fusie gebruikt om het onderwijsconcept grondig te wijzigen. Er wordt nog meer dan voorheen aandacht besteed aan het praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van stageplaatsen bij bedrijven, maar worden de praktijksituaties ook binnen de muren van de school gehaald.
Normaliter vallen huisvestingskosten van scholen onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Omdat er sprake is van een nadrukkelijke relatie onderwijs-arbeidsmarkt, er verder sprake is van een fusie van drie scholen naar één locatie en er sprake is van een vernieuwend onderwijsconcept heeft het College van Gedeputeerde Staten ingestemd met een bijdrage in de huisvestingskosten.

In het praktijkonderwijs worden de leerlingen opgeleid voor een plek op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om leerlingen voor wie het volgen van onderwijs in het VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), al dan niet met leerwegondersteunend onderwijs, niet is weggelegd. De leerlingen ontvangen uiteindelijk geen diploma, maar krijgen certificaten voor bewezen vaardigheden, opgedaan in praktische situaties. Het nieuwe praktijkonderwijs wil de jongeren zoveel mogelijk bagage meegeven, om na het verlaten van de school een arbeidsplaats in het reguliere bedrijfsleven te kunnen krijgen. Voor deze manier van onderwijs voldoet het (oude) huisvestingsconcept van de svo-mlk school niet meer. Er is veel meer plaats nodig voor praktijk- en leerwerkruimten. Daarbij wordt ook gedacht aan het integreren van 'gewone' bedrijfsruimten in de school. Zo wordt gedacht aan het onderbrengen van een garagebedrijf, een restaurant en opslagruimten onder één dak met onderwijsruimten.

Met de bouw van de nieuwe Praktijkschool is een bedrag gemoeid van 8.346.840,-. De Provincie draagt uit reguliere middelen een bedrag bij van 225.000,-, naast eerder beschikbaar gestelde middelen uit het provinciale GroteStedenBeleid van 225.000,-. Voor het overige financiert de Gemeente Heerlen, samen met het Rijk de nieuwbouw van de school.
12-2-2003 09:23

Deel: ' Provincie Limburg draagt bij aan nieuwbouw praktijkschool '
Lees ook