Provincie Limburg

Provincie intensiveert stedenbeleid


78/99

Maastricht, 25 mei 1999

PROVINCIE INTENSIVEERT STEDENBELEID
Gedeputeerde Staten (GS) gaan in de komende jaren een stimulerend en intensief stedenbeleid voeren. In het nieuwe 'basisaccoord 1999-2003 heeft de coalitie CDA VVD PvdA daarover nadere afspraken gemaakt. Daarmee onderkent het College de positie van de stedelijke gebieden als belangrijke dragers van het imago van Limburg als kwaliteits regio. Voor de afzonderlijke stedelijke gebieden hebben GS de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:


* het partnership met de grote steden Maastricht, Heerlen en Venlo zullen GS in de komende collegeperiode verder intensiveren. In de nieuwe bestuursovereenkomst GSB zullen daartoe op strategisch en tactisch niveau samenwerkingsafspraken gemaakt worden. Daarmee geeft de provincie Limburg, als een van de weinige provincies in Nederland tot nu toe, invulling aan een eigen provinciaal Grotestedenbeleid (naast het Grotestedenbeleid dat het Rijk met de G25 steden voert). Tevens zal worden bezien hoe ten aanzien van monitoring en procedures nadere stroomlijning te bewerkstelligen valt;


* met het stedelijk gebied Parkstad Limburg zullen GS het beleid gaan versterken. Met de Parkstad-gemeenten is recentelijk een convenant afgesloten waarop de onderlinge samenwerking nader ingevuld is. Voor de komende jaren zullen wij ons stedenbeleid met betrekking tot Parkstad Limburg - in nauwe afstemming met en complementair aan ons Grotestedenbeleid met Heerlen - met name inzetten op uitbouw en concretisering van het Parkstad-concept en ondersteuning verlenen aan de uitwerking van enkele speerpunten.


* met de gemeente Roermond hebben GS vrij recent nadere afspraken gemaakt over versterking van de economische motorfunctie van deze stad teneinde de omvangrijke en langdurige werkloosheid te kunnen terugdringen (het zgn. Deltaplan). Daarbij zal worden bezien of en op welke wijze nadere ondersteuning van de economische motorfunctie van Roermond nodig en wenselijk is;


* met de overige steden - Sittard, Geleen, Weert en Venray - zal in de komende periode overleg gepleegd worden om te bezien op welke wijze oplossingen aangedragen kunnen worden voor het terugdringen van met name de langdurige werkloosheidsproblematiek in achterstands wijken (het stimuleren van de wijkeconomie).

-2-

Verder zullen Gedeputeerde Staten van Limburg in het kader van het 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' met zowel de grote steden (via de nieuwe bestuursovereenkomst GSB) als met de overige steden afspraken maken over een plan van aanpak met betrekking tot stadsvernieuwing. In de 'Stedenvisie' van de SEAR (Sociaal Economische Advies Raad Limburg) wordt het belang van het GS-beleid nog eens extra onderschreven.

Uitgangspunten provinciaal stedenbeleid
In de stedennota wordt het nut van de "bestuursovereenkomst" als bestuurlijk instrument en daarmee het belang van het partnership tussen provincie en de grote steden onderstreept. Het advies van de SEAR om specifiek aandacht te besteden aan voldoende integratie tussen de diverse beleidsterreinen zal door GS ter harte worden genomen. Bij de opstelling van de nieuwe bestuursovereenkomsten met de drie grote steden zullen GS gezamenlijk themagewijze programma's formuleren, waar meetbare doelstellingen en beleidslijnen worden benoemd. Niet alleen wordt gestreefd naar een integrale benadering binnen een specifiek programma, maar eveneens worden relaties gelegd tussen de programma's onderling. Langs deze weg verwachten GS het integrale karakter van het stedenbeleid nog meer gestalte te kunnen geven.

Bij het Grote StedenBeleid (GSB) worden meerdere partners betrokken en bij de uitvoeringsfase wordt het bedrijfsleven, arbeids voorziening, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties betrokken.

De provincie is momenteel bezig met de voorbereiding van een algehele stedenvisie in het kader van het Provinciaal Omgevingsbeleid Limburg (POL). Daarnaast zijn GS in overleg met de drie grote steden om afstemming te bereiken op strategisch niveau inzake de positie en rol van de grote steden voor Limburg. Naar verwachting zal in het najaar in het kader van het provinciaal Grotestedenbeleid wederom een bestuurovereenkomst afgesloten worden tussen de provincie en de grote steden over verdergaande versterking van de positie en motorfunctie van deze steden voor Limburg.

Deel: ' Provincie Limburg intensiveert stedenbeleid '
Lees ook