Provincie Limburg

Provincie startte interactief overleg op 7 decemberg 1999 Regiosessies over sociale ontwikkeling


211/99

Maastricht, 8 december 1999

Provincie startte interactief overleg op 7 december 1999 REGIOSESSIES OVER SOCIALE ONTWIKKELING

Samen met de Limburgse gemeenten, de maatschappelijke organisaties, de welzijnsorganisaties, de zorgkantoren, Symbiose en politici is de provincie Limburg een interactief proces gestart om gezamenlijk een beleidskader Sociale Ontwikkeling te ontwikkelen. Gisteravond is in de Oranjerie te Roermond de eerste regionale bijeenkomst gehouden. Vanavond vindt nog een regiosessie plaats in Sittard en daarna nog in Venlo (15/12) en Maastricht (16/12). In de gedachtenwisseling over Sociale Ontwikkeling wordt een door de provincie opgesteld startdocument gebruikt. Op basis van de bevindigen uit de regiosessies gaat de provincie begin 2000 workshops organiseren over specifieke onderwerpen rond Sociale Ontwikkeling. Uiteindelijk moet de voortdurende afstemming met de betrokken partners medio 2000 leiden tot een door iedereen onderschreven provinciaal beleid. Een beleid dat uiteindelijk in een concreet actieprogramma zal worden omgezet. Dit programma wordt dan gekenmerkt door een integrale en effectieve aanpak van problemen, maar ook door kansen op het gebied van sociale ontwikkeling in Limburg.

In het Basisakkoord 1999-2003 is vastgelegd dat de provincie een actieve rol wil vervullen, samen met de gemeenten, bij het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal beleid. Om lokaal sociaal beleid te kunnen voeren/ondersteunen is het nodig om te weten welke problemen op lokaal niveau spelen. Deze informatie is ook nodig om daar waar nodig keuzes te kunnen maken over welke thema's het eerst moeten worden aangepakt. In juli 1999 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een startdocument over nieuw beleid ter stimulering van de sociale ontwikkeling in Limburg. Het startdocument wordt volgens afspraak voorgelegd aan alle betrokken partners op het gebied van sociaal beleid. Alhoewel sociaal beleid veelal een lokale aangelegenheid is, wil de provincie hierin vanuit de regierol op zo goed mogelijke wijze initiëren en faciliteren. Integraliteit en effectiviteit zijn daarbij kernwoorden. In de sociale infrastructuur zijn vrijwilligersinitiatieven én actieve sportbeoefening van vitaal belang. Deze worden nadrukkelijk meegenomen in het gezamenlijk opstellen van het beleidskader Sociale Ontwikkeling.

Deel: ' Provincie Limburg Regiosessies over sociale ontwikkeling '
Lees ook