Provincie Limburg

Provincie stimuleert opzet technische profielwerkstukken


188/99

Maastricht, 15 november 1999

Meer HAVO-leerlingen zouden moeten kiezen voor techniek PROVINCIE STIMULEERT OPZET TECHNISCHE PROFIELWERKSTUKKEN

Met een subsidie van f 75.000,- draagt de Provincie Limburg bij aan een pilotproject om de instroom van HAVO-leerlingen in het technisch Hoger Beroepsonderwijs te bevorderen. Het project voorziet in het opzetten van een infrastructuur en een didactisch programma voor het uitvoeren van profielwerkstukken door leerlingen van 5 HAVO, die in de vernieuwde bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben gekozen voor het profiel 'natuur en techniek' of 'natuur en gezondheid'. Leerlingen moeten bij zo'n profielwerkstuk zelfstandig een onderzoek opzetten of een technisch ontwerp maken, waarbij de lesstof uit verschillende vakken met elkaar in verband wordt gebracht. In het project werkt de Hogeschool Limburg samen met drie scholen uit het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat na afloop van het pilotproject ook andere Limburgse scholen van deze opzet gebruik gaan maken.

Het project dient om een relatienetwerk te realiseren voor kennisoverdracht tussen Hogeschool en voortgezet onderwijs, een didactisch programma voor de uitvoering van een profielwerkstuk door HAVO-leerlingen op de Hogeschool en een catalogus van vijftien onderzoeks- en ontwerpvoorstellen met handleidingen voor leerlingen en docenten.

Leerlijn In het bedrijfsleven wordt de vraag naar hoger opegeleide technici steeds nijpender. Onderwijsinstellingen en bedrijven hebben daarom gezamenlijk in een 'Raamplan Instroombevordering Techniek' aangegeven, dat er een continue inzet van activiteiten nodig is op verschillende onderwijsniveaus om een aantrekkelijke 'leerlijn' op het gebied van techniek te realiseren voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Tot dusver zijn er in dit kader vooral initiatieven gerealiseerd voor het basisonderwijs, het VMBO en het MBO. Dit project vormt een nuttige aanvulling daarop, vinden Gedeputeerde Staten van Limburg.

Deel: ' Provincie Limburg stimuleert technische profielwerkstukken '
Lees ook