Provincie Limburg

Provincie vereenvoudigt regels voor beregenen (075)

De Provincie Limburg vereenvoudigt de regels voor boeren die grondwater gebruiken voor het beregenen van hun land. Gedeputeerde Staten hebben dit besloten naar aanleiding van overleg dat gedeputeerde Ger Driessen (agrarische zaken) heeft gevoerd met agrarische ondernemers over hun praktijkervaringen. Uit het overleg concludeerde Driessen dat de administratieve verplichtingen voor de boeren kunnen worden verlicht, zonder dat de uitgangspunten en resultaten van de regeling daarmee gevaar lopen.

Al sinds 1990 hanteert Limburg regels voor het gebruik van grondwater voor het beregenen van land door agrariërs. Die regels zijn bedoeld om zuinig om te gaan met grondwater. Het onttrekken van grondwater kan immers bedreigend zijn voor de natuur. Tot 2001 was er een 11-tot-5-verbod om te beregenen. Mede in overleg met de LLTB is daar een ander systeem voor in de plaats gekomen: zuinig en kundig beregenen gecombineerd met het langer vasthouden van oppervlaktewater. Het nieuwe systeem bevat een aantal spelregels en verplichtingen voor agrariërs. Met behulp van een cursus en een aantal hulpmiddelen zijn boeren toegerust om optimaal te beregenen.
Nu dit systeem enige tijd in de praktijk is gebruikt, blijken vooral de administratieve verplichtingen voor de agrariërs te kunnen worden bijgesteld. Daarom hoeft voortaan de grondwaterstand niet meer tweewekelijks te worden gemeten, maar alleen nog maar vlak voor het beregenen. Ook de neerslag hoeft niet meer te worden gemeten. GS gaan er daarbij vanuit, dat het beperken van de regels bij een goed ondernemer niet zal leiden tot minder verstandig beregenen. Daarmee blijven de uitgangspunten van het project Optimaal waterbeheer in de Landbouw overeind: zuinig gebruik van grondwater en overzicht houden over het verbruik.
Driessen wil ook laten onderzoeken of zuinig gebruik van grondwater in stroken langs de Maas wel effect heeft. Dat onderzoek en de aanpassingsprocedure van de verordening vergt langere tijd, zodat in deze Maasstroken pas vanaf 2004 mogelijk een aantal verplichtingen wegvalt.

Seizoen 2002
Voor het beregeningsseizoen 2002 moeten de agrariërs de onttrokken hoeveelheden grondwater nog volgens de oude regels opgeven. Tot nu toe heeft ruim driekwart van de agrariërs dat gedaan. Volgens de Grondwaterwet zijn alle agrariërs die grondwater gebruiken wettelijk verplicht om vóór 1 februari 2003 de gebruikte hoeveelheid grondwater over 2002 aan de Provincie te melden, ook als die hoeveelheid feitelijk nul is geweest. Agrariërs die nog niet aan deze verplichting hebben voldaan, kunnen dat nu alsnog doen. Binnenkort zal de Provincie echter overgaan tot het opmaken van proces-verbaal bij de overtreders. 14-3-2003 15:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Limburg vereenvoudigt regels voor beregenen '
Lees ook