Provincie Overijssel

Provincie werkt aanbevelingen mandatering uit

Het bevoegdhedenbesluit van de provincie Overijssel kan de toets der kritiek in ruime mate doorstaan. Dit is de algemene conclusie van een onderzoek dat professor mr. D.J. Elzinga in 2001 uitvoerde. Het College van Gedeputeerde Staten liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van de rapporten van de commissies Oosting (vuurwerkramp Enschede) en Aalders (cafébrand Volendam).

In dat onderzoek constateerde Elzinga dat de terugkoppeling naar het bestuur van in ambtelijk mandaat genomen besluiten nog tegen het licht gehouden moest worden. Het College verzocht professor Elzinga ook dit vervolgonderzoek uit te voeren.

Hieruit komt naar voren dat de formele structuur van de mandaten op orde is, maar bij de terugkoppeling van ambtelijk naar bestuurlijk niveau speelt wederzijds vertrouwen een grote rol. De GS-leden zijn tevreden over de wijze waarop de terugkoppeling van informatie vanuit het ambtelijk apparaat plaats vindt. Hoewel volgens Elzinga geen aanwijzingen voor misbruik van dit vertrouwen zijn, is het wel van belang om de risico's onder ogen te zien en deze, waar mogelijk, te beperken. Hij doet daarvoor een aantal aanbevelingen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het politiek bewustzijn van de medewerkers en de aandacht voor een gedegen introductie van nieuwe medewerkers. Deze aanbevelingen worden de komende periode uitgewerkt.

In zijn algemeenheid is de conclusie dat het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie, als uitvloeisel van het gehanteerde bestuurs- en managementconcept, ertoe leidt dat medewerkers en management binnen de provincie Overijssel zich goed bewust zijn van de verantwoordelijkheden die hierbij horen, ook als het gaat om de terugkoppeling van informatie richting de politiek verantwoordelijken.

Bron: Bonnie van der Meer, telefoon 038 425 14 16


© 27-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Provincie Overijssel werkt aanbevelingen mandatering uit '
Lees ook