Provincie Flevoland

Provincie steunt kwaliteitsimpuls voor Flevolandse akkerbouw

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft positief gereageerd op een projectvoorstel van landbouworganisatie NLTO voor ondersteuning van het zogeheten Eurep-GAP/KPA-project in Flevoland. Door deelname aan het project krijgen twintig akkerbouwers de kans om begeleiding te krijgen bij de certificering van hun bedrijf, volgens de eisen van het zogenoemde Eurep-GAP programma. Met het Eurep-Gap-programma wil een twintigtal grote Europese supermarktketens de consument de zekerheid bieden dat zowel het productieproces als het product voldoen aan de eisen op het gebied van o.a. voedselveiligheid, milieu en natuuraspecten. Wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgt Eurep-GAP de nationale wetgeving. Diverse supermarkten hebben aangegeven dat zij met ingang van 2003 alleen nog Eurep-GAP gecertificeerde producten in de schappen willen hebben.

In het KPA-project (Kwaliteitsproject Akkerbouw) van LTO-Nederland wordt naast gestandaardiseerde teeltregistratie ook gewerkt aan bedrijfscertificering. Naast het KPA-Basiscertificaat bestaan er twee KPA Milieukeurcertificaten. Met ingang van dit jaar wordt in het KPA-project ook gewerkt met het Eurep-GAP certificaat. Dit sluit goed aan omdat veel van de gegevens die Eurep-GAP vraagt, al worden vastgelegd in de gestandaardiseerde teeltregistratie van het KPA-project. Een goed voorbeeld zijn de gewasbeschermingsmethoden en
-middelen. Eurep-GAP gaat alleen nog een stap verder doordat van de akkerbouwers wordt gevraagd op bedrijfsniveau (en soms ook op productniveau) zaken vast te leggen op het gebied van hygiëneregels, milieu- en natuuraspecten, arbeidsomstandigheden, afvalstromen, etc. Ook eist Eurep-GAP dat jaarlijks een gewasbeschermingsplan wordt gemaakt.

Het project dat de provincie Flevoland gaat ondersteunen sluit aan op de visie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dat voedselveiligheid tot speerpunt van het beleid heeft gemaakt. Naast de twintig akkerbouwers die begeleid worden bij het behalen van het Eurep-GAP-certificaat, doen aan het project ook tien akkerbouwers mee die een KPA milieucertificaat willen behalen. Het project is inmiddels al van start gegaan. De deelnemende akkerbouwers worden begeleid door medewerkers van DLV en handelshuizen. Dankzij de subsidie van de provincie Flevoland van 80.000 gulden blijft de eigen financiële bijdrage van de deelnemende akkerbouwers beperkt.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het project kunnen een informatie pakket over KPA of Eurep-GAP aanvragen bij de heer Jan Kamp van DLV (0321-388876).

Datum 7-08-2001 Nummer 2001-072

Deel: ' Provincie steunt kwaliteitsimpuls voor Flevolandse akkerbouw '
Lees ook