Provincie Limburg

Provincie steunt verdere versterking cliëntenbeleid

Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan cliëntenbeleid in de Limburgse Jeugdzorg. Om hier verder uitvoering aan te geven heeft het college vandaag ingestemd met een subsidie voor de Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg. De Stichting behartigt de belangen van kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Deze Stichting vervangt de Provinciale Commissie Zorgvragers in de jeugdzorg. Voor 2002/2003 ontvangt de Stichting een provinciale subsidie van 205.176,-. Voor 2004/2005 is een zelfde bedrag gereserveerd. Verder wordt het project Cliëntenvertrouwenspersoon uitgebreid en stemt het College in met het plan om cliëntenraden in de Limburgse jeugdzorg te ondersteunen.

Eind 2001 heeft het Jonker-Verwey-Instituut een evaluatie uitgevoerd naar de in 1998 ingestelde Provinciale Commissie Zorgvragers in de Jeugdzorg. Geconcludeerd is dat de Commissie in haar relatief korte bestaan een unieke plek heeft verworven binnen het netwerk van jeugdzorg. De projectperiode van de Commissie loopt af per 1 juli 2002. In het plan van aanpak is voorgesteld de Provinciale Commissie om te vormen naar een meer zelfstandige Stichting. GS stemmen hier mee in vanuit de overweging dat een krachtige cliëntenorganisatie, als luis in de pels, belangrijk werk kan verrichten voor het versterken van de positie van de jeugdige cliënt. GS stellen wel als voorwaarde dat de nieuwe Stichting afgerekend gaat worden op haar aandeel in het cliëntenbeleid en dan met name de onderdelen: organiseren van de zorgvragen, interactie met de achterban, invenstariseren/analyseren van zorgvragen en beleidsadvisering en belangenbehartiging.

Cliëntvertrouwenspersoon
Begin 2000 is in Noord- en Midden-Limburg binnen de (semi-)residentiële instellingen gestart met het experiment Cliëntenvertrouwenspersonen. Vernieuwend hierin is het feit dat vrijwilligers als vertrouwenspersoon worden ingezet. Uit een evaluatie is gebleken dat er behoefte bestaat aan cliëntvertrouwenspersonen, maar dat er vraagtekens worden geplaatst of vrijwilligers deze taak volledig kunnen uitvoeren. Geconcludeerd is dat er behoefte bestaat aan uitbreiding naar Midden- en Zuid-Limburg én een verbreding naar alle varianten van jeugdzorg. Vertrouwenspersonen blijken jongeren goed te kunnen helpen en houden instellingen scherp op het leveren van kwalitatief goede zorg. Inmiddels zijn ook vertrouwenspersonen werkzaam bij Bureau Jeugdzorg en bij de Voorziening voor Pleegzorg. Eerder hebben GS al ingestemd met verlening van het experiment tot eind 2002. Nu vragen GS aan de verschillende partners om onder begeleiding van Stichting Symbiose voor het einde van dit jaar een plan van aanpak te schrijven voor de verdere integratie van cliëntvertrouwenspersonen in de jeugdzorg, in samenhang met de mogelijke inzet van vrijwilligers hiervoor.

Cliëntenraden
Tenslotte onderkennen GS het belang van cliëntenraden in de jeugdhulpverlening. Elke instelling voor jeugdhulpverlening kent inmiddels een dergelijke raad. Om zorg te dragen voor continuering hiervan en een inhoudelijke verdieping te bewerkstelligen is het bieden van procesmatige en inhoudelijke ondersteuning noodzakelijk. GS hebben twee organisaties, Stichting Symbiose en Stichting Jeugdwelzijnszorg Limburg, uitgenodigd een offerte uit te brengen voor uitvoering van het plan Ondersteuning cliëntenraden in de Limburgse jeugdzorg.
3-7-2002 11:40

Deel: ' Provincie steunt verdere versterking cliëntenbeleid Limburg '
Lees ook