Provincie Groningen


Groningen, 7 september 1999 Persbericht nr. 194

Provincie steunt verminderen wachtlijst verstandelijk gehandicapten met ƒ200.000,-

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de verdeling vastgesteld van de reservering van ƒ200.000 in de begroting van 1999. Het geld was gereserveerd voor het verminderen van de wachtlijsten voor dagbesteding van verstandelijk gehandicapten in Zuidoost Groningen. Het geld gaat naar:

* De realisering van een projectplan voor een nieuwe vorm van ouderenopvang door de Stichting NOVO. Het gaat daarbij om het inrichten van een ruimte voor deze nieuwe vorm van opvang. De provinciale bijdrage bedraagt ƒ 50.000,-. Deze vorm van opvang is minder intensief en dus ook goedkoper. Wanneer ouderen doorstromen naar deze opvang komen plaatsen in de intensievere dagbesteding vrij.

* Het financieren van een begeleider voor een trainingsproject waarbij vier verstandelijk gehandicapten begeleid worden naar een baan buiten de dagbesteding. Op den duur zal er met dit project een langdurig resultaat bewerkstelligd kunnen worden, namelijk vier plaatsen in de dagbesteding die vrijkomen. Ook dit is een project van NOVO. De provincie besteedt hier ƒ50.000,- aan.
* Het plaatsen van vier of vijf schoolverlaters uit het ZMLK onderwijs (voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) op een zorgboerderij in Zuidoost Groningen. Dit zorgvernieuwende project van Stichting De Zijlen sluit goed aan bij andere provinciale activiteiten zoals "maatschappelijk ondernemen" en "alternatieve dagbesteding". Ook hier kan een structureel effect verwacht worden, doordat de leerlingen niet langer op de wachtlijst voor dagbesteding staan. De subsidie voor de Zijlen bedraagt ƒ47.500,-.

* Het aanstellen van 2 jobcoaches die in een periode van 2 jaar twaalf arbeidsplaatsen realiseren in het vrije bedrijf. De jobcoaches zullen zich richten op mensen die nu al op de wachtlijst staan, maar ook op schoolverlaters (zodat zij niet op de wachtlijst terecht komen). Dit project van Start stichting Kans, kan rekenen op een aanvullende subsidie van ƒ52.500,- van de provincie.

Het Ministerie van VWS heeft voor onze provincie recentelijk een extra bedrag van ƒ160.000,- beschikbaar gesteld. Door deze extra middelen die via het Zorgkantoor worden ingezet en door de incidentele middelen van de provincie zal de wachtlijst voor mensen met een verstandelijk handicap in Zuidoost Groningen met minimaal 35.8 plaatsen verminderen. Het project van Start Stichting Kans zal daar bovenop nog een belangrijk "instroom-beperkend effect" kunnen opleveren. Omdat de totale wachtlijst voor Zuidoost Groningen medio dit jaar 59 personen omvatte, kan er op korte termijn een belangrijke inhaalslag worden gemaakt.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers, 050 - 316 41 39.

Deel: ' Provincie steunt verminderen wachtlijst gehandicapten '
Lees ook