Provincie Utrecht


Persbericht
1 februari 2000

PROVINCIE STEUNT WEIDEVOGELBEHEER IN EEMLAND

GS willen een ton subsidie ter beschikking stellen voor agrarisch weidevogelbeheer in Eemland. De subsidie is aangevraagd door de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap. De Statencommissie Ruimte en Groen moet zich nog over dit plan uitspreken.

Boeren kunnen op hun eigen bedrijf veel betekenen voor de kwaliteit van de natuur en het landschap. Daarop moet de boer dan wel de uitvoering van zijn bedrijf aanpassen. Om weidevogelnesten te sparen, moet hij bijvoorbeeld zijn maaidatum uitstellen, of om de nesten heen maaien. Daarom worden boeren door middel van verschillende subsidieregelingen gestimuleerd om over te gaan op agrarisch natuurbeheer. Agrarische natuurverenigingen sluiten contracten met de overheid waarin zij bepaalde natuurresultaten afspreken. Zo kan een vereniging zich ten doel stellen om 50 weidevogelnesten per 100 hectare in tact te laten. Vrijblijvend zijn deze doelen niet; als zij niet gerealiseerd worden, dan gaat dat ten koste van de subsidie.

Agrarisch natuurbeheer vindt plaats in gebieden die niet tot de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht behoren. Het is daarmee een belangrijke aanvulling op het traditionele natuurbeheer. Bovendien kunnen door agrarisch natuurbeheer de verbindingszones tussen delen van de ecologische hoofdstructuur versterkt worden.

Normaal gesproken kunnen agrarische natuurverenigingen subsidie krijgen van het rijk. Ark & Eemlandschap kan hier nog geen aanspraak op maken, omdat het beheersgebiedsplan voor Eemland nog niet is vastgesteld. Om het enthousiasme van de boeren in Eemland voor agrarisch natuurbeheer te ondersteunen, willen GS een provinciale subsidie beschikbaar stellen.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie steunt weidevogelbeheer in Eemland '
Lees ook