Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie stimuleert Utrechtse economie

15-05-2002
GS willen ruim 280.000 investeren in verbetering van de Utrechtse economie. De subsidies komen uit het fonds Economische en Toeristische Ontwikkeling, waarmee projecten worden ondersteund ter verbetering van de Utrechtse bedrijventerreinen, de arbeidsmarkt en innovatie van het bedrijfsleven.

Herstructurering bedrijventerrein Maartensdijk
De gemeente De Bilt wil het bedrijventerrein aan de Industrieweg te Maartensdijk vernieuwen. Het gaat om een verouderd terrein dat een plek biedt aan 20 bedrijven en dat kampt met problemen op het gebied van o.a. bereikbaarheid en een gebrekkige parkeerruimte. Verbetering van de duurzaamheid van dit terrein en slimmer gebruik van de bestaande ruimte zijn belangrijke thema's in het herstructureringsplan dat de gemeente samen met de gevestigde bedrijven gaat maken. GS willen voor het opstellen van dit plan 25.000 uittrekken; de provincie betaalt daarmee de helft van de kosten. Over de uitvoering van dit plan overlegt De Bilt dit najaar met de provincie.

Mentors voor Utrechtse ondernemers
Een lerend netwerk voor ondernemers. Daarop mikt Unité, het innovatiebureau voor het Utrechtse bedrijfsleven dat in juni 2001 is opgericht en samen met Syntens Utrecht werkt aan diverse innovatieprojecten. De bedoeling van dit project is dat voor eind 2003 tien kenniskringen worden gerealiseerd, waarbij ongeveer 40 ondernemers persoonlijke coaching krijgen, met de bedoeling dat zij meer aandacht gaan besteden aan vernieuwing van hun bedrijf en de bedrijfsvoering. Inmiddels is er al een leernetwerk opgezet bij de bouwbedrijven, de metaalsector en is er een kenniskring geformeerd rondom het thema e-learning. GS juichen dit innovatieproject toe en reserveren hiervoor als provinciale bijdrage 92.000,-

Verbetering arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in de provincie Utrecht is vanwege de aanhoudende hoogconjunctuur nog steeds uiterst krap. Binnen bepaalde sectoren van het bedrijfsleven valt het niet mee om nieuwe arbeidskrachten te vinden. Zoals in de verpleegkunde. De Hogeschool van Utrecht start daarom per september 2002 met een omscholingscursus van sociaal-pedagogische hulpverleners. Via een praktijkopleiding bij een zorginstelling worden zij binnen 2 jaar opgeleid tot verpleegkundige. De eerste lichting studenten telt circa 20 deelnemers. GS willen voor deze omscholing ruim 87.000 uittrekken. De totale kosten bedragen 360.000,- Een tweede arbeidsmarktproject dat met provinciale steun gerealiseerd kan worden, is de Week van de Techniek. Deze manifestatie
- een initiatief uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - wordt in maart 2003 georganiseerd, met de bedoeling om meer jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding. Bovenstaande GS-voorstellen komen op 10 juni voor advisering aan de orde in de statencommissie Cultuur en Economie.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie stimuleert Utrechtse economie '
Lees ook