Provincie Noord-Holland


3 juni 1999
Provincie slecht te spreken over houding ministerie in de zaak van de ambulancedienst Texel

De provincie is ernstig teleurgesteld over het uitblijven van de toegezegde medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het achterstallig loon van het personeel van de Ambulancedienst Texel te voldoen. Het ministerie brengt de ambulancezorg op Texel en in het noordelijk deel van de provincie daarmee onnodig in de problemen.

Bij brief van 17 december 1997 heeft de minister van VWS de ambulancedienst laten weten onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn mee te betalen aan het achterstallig loon van het Texels ambulancepersoneel. Toch is nog steeds geen zicht op daadwerkelijke uitbetaling daarvan. Het personeel van de Ambulancedienst Texel heeft nu aangekondigd de werkgever vanaf 1 juni a.s. aan de cao te zullen houden. Omdat de Ambulancedienst vanaf die datum geen kans meer ziet de tweede ambulance paraat te houden, zal het bedrijf een kort geding tegen de Staat aangespannen om de uitbetaling van de achterstallige salarissen af te dwingen. De meldkamer voor de ambulancezorg in Noord-Holland Noord en de GGD Kop van Noord-Holland hebben inmiddels noodmaatregelen getroffen om de kans op vertraging bij spoedeisende hulp zo veel mogelijk te verminderen.

Gedeputeerde staten hebben bepaald dat op Texel overdag twee ambulances paraat moeten staan. Alleen dan hebben de burgers en de talrijke vakantiegangers op Texel de garantie dat op alle plaatsen op het eiland binnen vijftien minuten na een melding een ambulance aanwezig is bij een patiënt die dringend medische hulp nodig heeft. Wanneer slechts één ambulance op het eiland beschikbaar is en deze is door welke oorzaak dan ook niet beschikbaar, ontstaat een onverantwoorde situatie. De ambulance die uit Den Helder te hulp wordt geroepen heeft een half tot anderhalf uur meer nodig voor hij op Texel op de plaats van bestemming is gearriveerd. Gedeputeerde Staten vinden dat niet aanvaardbaar en zijn mèt de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Holland van mening dat er twee ambulances op Texel gereed moeten staan om uit te rukken.

De regels voor de financiering van de ambulancediensten door de zorgverzekeraars gaan echter mèèr uit van het aantal ritten dat de ambulancedienst uitvoert en houden minder rekening met de paraatheid van de ambulancezorg in dun bevolkte gebieden. De Ambulancedienst Texel krijgt daardoor te weinig vergoed voor het paraat houden van de twee ambulances.
Al vele jaren hebben de provincies het ministerie van VWS, dat de financieringsregels goedkeurt, laten weten een andere regeling nodig te vinden. Echter tot nu toe zonder resultaat. In juli 1997 hebben gedeputeerde staten het ministerie weer geschreven over het onredelijke van de situatie. Een situatie waarin het personeel van de ambulancedienst genoegen moet nemen met een beloning die onder het niveau van de cao ligt. In hun brief vragen GS het ministerie een tegemoetkoming beschikbaar te stellen wegens achterstallig loon voor het personeel. Ook vragen zij de minister een aparte financieringsregeling te treffen voor de ambulancezorg in gebieden als Zeeland en op de Waddeneilanden. De toenmalige CNV Vervoersbond diende in die tijd een claim in bij het ministerie wegens het achterstallig loon van het personeel van de Ambulancedienst Texel.

Gedeputeerde staten zijn zeer teleurgesteld dat het ministerie tot nu toe geen gevolg heeft gegeven aan de toezegging. De Ambulancedienst Texel en de ambulancezorg in het noordelijk deel van de provincie komen daardoor onnodig in de problemen. Gedeputeerde staten maken zich te meer zorgen over de situatie omdat in het zomerseizoen het aantal mensen op Texel zeer aanzienlijk toeneemt en er vaker om een ambulance wordt gebeld. Zij zullen zich op de hoogte stellen van het effect van de noodmaatregelen en doen wat binnen hun mogelijkheden en bevoegdheden ligt om samen met de gemeente, de Ambulancedienst Texel en andere direct betrokkenen te zorgen dat voldoende ambulancezorg is gewaarborgd voor de burgers en gasten van Texel.

Inlichtingen bij: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07

Deel: ' Provincie teleurgeseld over zaak ambulancedienst Texel '
Lees ook