Provincie Utrecht

Persbericht

Ondertekening convenant door rijk en provincie

Provincie Utrecht krijgt steunpunt Monumentenzorg en Archeologie

30-1-2003
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Provincie Utrecht gaan een overeenkomst aan met als inzet het oprichten van een steunpunt Monumentenzorg en Archeologie voor de provincie Utrecht. De ondertekening van het convenant is op 6 februari 2003 om 16.00 uur in het gebouw van de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed, Herenstraat 28 te Utrecht.

De provincie investeert vanaf 2003 voor een periode van 4 jaar jaarlijks 110.000 voor de exploitatie van het steunpunt Monumentenzorg en Archeologie. Het rijk voegt hier in ieder geval tot 2005 jaarlijks een bedrag van maximaal 68.067 aan toe.
In 2005 start bij rijk en provincie de nieuwe periode van de cultuurnota. Daarom zal eind 2004 het steunpunt worden geëvalueerd. Daarna wordt besloten over de wijze van voortgang. Dit steunpunt wordt ondergebracht in de huisvesting van de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed.
Het streven is om het steunpunt medio 2003 operationeel te laten zijn.

Doelstelling
Sinds 1995 wordt gewerkt aan een landelijk netwerk van Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie. Elke provincie richt een dergelijk steunpunt op. De bedoeling is gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun (wettelijke) taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie.
Uit de praktijk blijkt dat gemeenten, met name de kleine gemeenten, weinig tijd (kunnen) vrijmaken om een goed beleid te ontwikkelen op beide deeltaken. Bovendien ontbreekt vaak de benodigde specifieke vakkennis bij kleinere gemeenten.

Kerntaken en diensten
De steunpunten geven advies over wet - en regelgeving, subsidiëring, onderhoud, regionale cultuurhistorie etc. De adviezen worden gegeven via een (telefonische) helpdesk en een spreekuur. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten voor gemeenten en monumentenorganisaties, zoals de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de provincie, een welstandsorganisatie, de Monumentenwacht, met de bedoeling overleg en afstemming te stimuleren. Zo kunnen de partijen inzichten uitwisselen en overeenstemming bereiken over bouwplannen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over rekening houden met waardevolle cultuurhistorische elementen bij het vormen van ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld streek
- of bestemmingsplannen.
Naast deze kerntaken kunnen, tegen betaling, diensten aangeboden worden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, uitvoeren van een cultuurhistorische effectrapportage, doen of begeleiden van bouwhistorisch onderzoek, begeleiden van restauraties.

Personeel
Voor het uitvoeren van de kerntaken wordt uitgegaan van een hoofd/coördinator en een consulent. Het hoofd is centraal aanspreekpunt voor de betrokken partijen, de consulent is inhoudelijk deskundig. Deze formatie kan in de toekomst worden uitgebreid, bijvoorbeeld wanneer de ondersteuning aan de gemeenten dat vraagt of ten behoeve van een groeiende vraag naar diensten tegen betaling.

Meer informatie: Els Hofman, telefoon 030 258 3325 of Els.Hofman@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie Utrecht krijgt steunpunt Monumentenzorg en Archeologie '
Lees ook