Provincie Utrecht

Persbericht

Ontwikkeling nieuw streekplan provincie Utrecht 2005 - 2015

Spelen met ruimte... op het internet

25-7-2002
Waar wil de Utrechter woningbouw? Waar zou volgens hem of haar natuur behouden of uitgebreid moeten worden? En... waar zouden recreatieve voorzieningen een plek moeten krijgen? Allemaal vragen, waarop de provincie Utrecht met de internettoepassing 'Spelen met ruimte' meer zicht heeft gekregen.
2

Naast een nauwe samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties, vinden we het belangrijk ook de burger bij het streekplanproces te betrekken. We nodigden inwoners van de provincie Utrecht in de maanden mei en juni uit ons via 'Spelen met ruimte' te inspireren bij de ontwikkeling van het nieuwe streekplan. Zij konden op een kaart van de provincie slepen met symbolen, die stonden voor woonwijken, bedrijven, natuur, recreatie en waterberging. Op deze manier konden zij naar eigen inzicht de provincie inrichten en eventueel voorzien van een toelichting, naar ons mailen. Het marktonderzoeksbureau Intomart trad hierbij op als intermediair.

Resultaten
Er zijn 462 kaarten ingevuld. Bij 134 inzendingen is naast het kaartbeeld ook de bijbehorende vragenlijst ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat vooral mannen (79%) de provincie virtueel inrichten. Degenen die de muis pakten om hun kijk op de toekomstige inrichting kenbaar te maken waren met name hoger opgeleid: 70% heeft het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs als hoogst voltooide opleiding. De grootste groep inzenders (33%) zat in de leeftijdscategorie tussen de 26 en 35 jaar. De groep 36 - 45 jarigen ontloopt hen echter niet zoveel met 29%.

Winnaar
Degene die ons het meest wist te inspireren is Ariean van de Groep uit Bunschoten. Hij ontvangt een cd-bon. Hij heeft gewonnen, omdat hij een doordachte en consistente toelichting heeft gegeven op de kaart. Hij wist het juiste (provinciale) abstractieniveau te raken en hij maakte een duidelijke keuze voor contrasten of écht stad of écht natuur.

Resultaten
Hieronder volgt een greep uit de toelichting van de inzenders: · intensief ruimtegebruik;
· bebouwing concentreren bij bestaande bebouwing; · bedrijventerreinen goed ontsluiten door weg, rails en water; · graag wonen en werken kort bij elkaar houden; · recreatieterreinen aanleggen dichtbij nieuwe woningbouwlocaties; · meer recreatie bij de bestaande stad;
· versterk afwisselende landschap van het Kromme Rijngebied; · Langbroekerweteringgebied moet cultuurhistorisch blijven met kleinschalig landschap;
· integreer recreatie in het landschap, bijvoorbeeld rond cultuur-historische punten;
· laat toe dat kleine gemeenschappen ook iets meer mogen, dan het zogenaamde inbreiden;
· waterberging bij de rivieren (Lek, Eem, Kromme Rijn, Hollandsche IJssel);
· natuur, water en wonen mengen;
· gebruik je verstand.

Streekplan 2005 - 2015
Een Streekplan geeft in hoofdlijnen het ruimtelijk beleid weer. Dus, waar gaan we bouwen? Waar beschermen we de natuur? Waar willen we recreëren? Waar worden mogelijk wegen aangelegd? In het Streekplan worden de verschillende ruimtelijke functies afgewogen en keuzes bepaald. Het huidige Streekplan loopt tot 2005. Daarom is de Provincie Utrecht nu bezig met de ontwikkeling van een nieuw Streekplan (2005 - 2015). Inmiddels ligt er een nota 'Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen' (Keuzenota), die 17 juni door provinciale staten is vastgesteld. Vanaf ca. eind augustus is het mogelijk de Keuzenota te bestellen.

Meer informatie: Karin Tuinman, telefoon 2561 of Karin.Tuinman@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie Utrecht lanceert 'Spelen met ruimte' op internet '
Lees ook