Provincie Utrecht

Persbericht
992901600

Bewoner centraal in provinciale visie Oog voor wonen Provincie Utrecht presenteert als eerste visie op wonen

De provincie Utrecht legt als eerste provincie in Nederland een visie op het wonen neer, getiteld Oog voor wonen. Hiermee loopt de provincie vooruit op de vraag van staatssecretaris Remkes, die een dergelijke visie van alle provincies verlangt. In de visie moeten alle provincies aangeven hoe zij denken om te gaan met de verschillende woonmilieus die de consument wenst. De andere themas in Oog voor Wonen zijn: woonruimteverdeling, stedelijke vernieuwing en wonen en zorg. Aan de visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld in 2002 moet de visie leiden tot prestatieovereenkomsten met gemeenten. Aan deze prestatieafspraken kunnen na 2004 ook budgetten gekoppeld worden uit de tweede periode van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. De tijdshorizon van de visie loopt tot 2010. GS stellen nu de visie voorlopig vast, waarna deze wordt besproken in de commissie Ruimte & Groen, om vervolgens in de zomermaanden de formele inspraakronde in te gaan. In het najaar stellen provinciale staten Oog voor Wonen definitief vast.

Bewoner centraal
De visie Oog voor wonen is op interactieve wijze tot stand gekomen. Tijdens het interactieve proces bleek dat bovenlokale afstemming essentieel is. Woningzoekenden zoeken graag in de nabije omgeving een woonmilieu van hun gading. Dat hoeft niet perse in dezelfde gemeente te zijn. Ook wat betreft woonruimteverdeling zijn de gemeentegrenzen te krap. Door dit in iets grotere regios te bekijken, vergroot je de kansen van alle woningzoekenden om een woning van hun keuze te kunnen betrekken. Als ook stedelijke vernieuwing en wonen en zorg op iets ruimere schaal bekeken worden, dan werken we provinciebreed aan de kwaliteit van het wonen. Dat is precies wat Oog voor Wonen beoogt, een kwaliteitsbeleid, waarbij de bewoner centraal staat. Om dit nog nader te ondersteunen, komt er een woningmarktmonitor, waarmee gekeken kan worden of het woningaanbod nog wel aansluit bij de zich ontwikkelende behoefte van de consument. Alle partijen waren het erover eens dat er een sturende rol voor de provincie is weggelegd om de bovenlokale afstemming inhoud te geven.

Bouwsteen voor het streekplan
Denkend vanuit de bewoner, impliceert de wens voor een bepaald woonmilieu naast de woning zelf ook het soort voorzieningen en het groen in de buurt, en breder gezien ook de leefbaarheid en de sociale samenhang. Verder is de relatie tussen wonen en werken van belang. Uit onderzoek blijkt dat wonen een hogere prioriteit heeft voor mensen dan werken. Dat wil zeggen, mensen veranderen sneller van baan dan van woning. Die baan kan dus ook verder van huis zijn. In de provincie Utrecht willen we een grotere woon-werk pendel voorkomen, om de congestie te beheersen. Dat leidt tot de vraag of we alle gewenste woonmilieus wel kunnen realiseren binnen onze provincie. Deze en andere vragen worden in het streekplan afgewogen. Bij deze afwegingen spelen ook een rol de mogelijkheden van de buurprovincies Flevoland en mogelijk Gelderland, en de verschillende scenarios voor economische groei die nog moeten worden opgesteld.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Marja van Buuren, 030 - 258 3207 of per e-mail:
Marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl .

Terug

Deel: ' Provincie Utrecht presenteert visie op wonen '
Lees ook