Provincie Utrecht


Persbericht
18 mei 1999

Beknopt jaarverslag op hoofdlijnen naast gedetailleerde jaarrekening PROVINCIE SLUIT 1998 AF MET OVERSCHOT VAN F 13,5 MILJOEN

De provincie Utrecht heeft het jaar 1998 afgesloten met een overschot van bijna f 13,5 miljoen. Gedeputeerde Staten van Utrecht stellen voor dit bedrag op te nemen in de reserves van de provincie. De belangrijkste meevaller, ruim 5 miljoen van de 13,5 miljoen gulden, wordt veroorzaakt door de opcenten motorrijtuigenbelasting.
Daarnaast was er een voordeel van bijna twee miljoen op de rentekosten voor geldleningen en een voordeliger uitkering uit het provinciefonds van anderhalf miljoen. Nog eens bijna een miljoen voordeel is toe te schrijven aan het feit dat verwachte tegenvallers op het gebied van de sociale lasten niet gekomen zijn. De saldi van de verschillende diensten tenslotte kwam uit op een voordeel van 3,8 miljoen: een optelsom van een aantal grotere en kleinere verschillen tussen begroting en realisatie van beleidstaken.
Ook in 1997 sloot de provincie de jaarrekening af met een voordelig saldo; toen van bijna f 13 miljoen.

Meevaller motorrijtuigenbelasting
De opbrengsten motorrijtuigenbelasting waren in 1998 in totaal zelfs f 9,1 miljoen hoger dan geraamd. Naar schatting f 4 miljoen van dat bedrag is veroorzaakt door een "fiscale" verhuizing van een grote leasemaatschappij. De provincie Utrecht telde door die verhuizing van de ene op de andere dag opeens ongeveer 25.000 voertuigen meer. De kans bestaat dat via een bezwaarprocedure die "fiscale" verhuizing ongedaan gemaakt wordt. Gedeputeerde Staten melden daarom aan Provinciale Staten dat dit speciale bedrag weggezet is in een zogenoemde voorziening.
De andere f 5,1 miljoen dankt de provincie Utrecht vooral aan de vergoedingsregeling die het Rijk heeft ingesteld na de invoering van automatische incasso van de motorrijtuigenbelasting.

De cijfers en de toelichting daarom komen uit het provinciejaarverslag over 1998. Voor het eerst brengt de provincie een beknopt verslag op hoofdlijnen uit. Doel is Provinciale Staten een goed beeld te geven van het gevoerde beleid en van de bijbehorende middelen in 1998. Naast dit verslag is ook een gedetailleerde jaarrekening uitgebracht. Als bijlage is tevens een rapportage natuur en landschap over 1998 uitgebracht, met daarin de verantwoordingen over de uitgaven voor de uitvoering van het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht voor aankopen, projecten en subsidies.

Procedure
Alle Statencommissies beoordelen in de maanden mei en juni de voor hun beleidstaken relevante onderdelen. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in hun laatste vergadering voor de zomervakantie (29 juni) op basis van de commissiebehandelingen het definitieve voorstel aan Provinciale Staten over dit jaarverslag vaststellen. Tenslotte wordt het jaarverslag dan geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 2 september 1999. (Voor informatie: Marjolein Copier, actueel@prvutr.nl 030 - 258 24 60)

Terug

Deel: ' Provincie Utrecht sluit 1998 af met overschot '
Lees ook