Provincie Utrecht

Persbericht
1000764000

Provincie stelt beleidsregels vast voor groenafval

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de verwerking van groenafval. In de beleidsnota Groenafval geven ze de mogelijkheden en voorwaarden aan voor de verzameling, opslag, afvoer, toepassing en de be- en verwerking van groenafval binnen de provincie.

Groenafval is het organisch plantaardige afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, zoals snoeihout, bladafval, grof tuinafval en sloot- en bermmaaisel. In 1994 heeft het provinciebestuur regels vastgesteld voor de compostering van groenafval. Sindsdien zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die het nodig maken om de regels voor de verwijdering van groenafval tegen het licht te houden. De nieuwe nota geeft aan onder welke voorwaarden verschillende stromen van groenafval mogen worden toegepast, hergebruikt of verwerkt. In de nota staat bijvoorbeeld dat maaisel onder voorwaarden mag worden gebruikt om de bodemstructuur te verbeteren. Over de toepassing van groenafval in de landbouw was onduidelijkheid ontstaan nu het mestbeleid in toenemende mate eisen stelt aan de milieukwaliteit van meststoffen.

Een andere ontwikkeling is de toename van het groenafval dat vrij komt bij het ecologisch beheer van natuurterreinen en van bermen langs sloten en wegen. Vanwege de hoge verwerkingskosten van het afval zoeken veel beheerders naar minder kostbare alternatieven voor de verwerking van dit afval, bijvoorbeeld het dempen van sloten. Gedeputeerde staten beschouwen demping niet als een normale verwerkingsmethode. Ze zijn van mening dat eerst vast moet staan dat er geen landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische of waterstaatkundige bezwaren zijn tegen de demping. Daarna kan worden bekeken of groenafval geschikt is voor de demping. Maaisel mag daarvoor in elk geval niet worden gebruikt, snoeihout en boomstobben zijn wel toegestaan.

Gedeputeerde staten signaleren in de nota ook belangstelling voor een nieuwe toepassing van groenafval. Energiebedrijven willen biomassa gaan gebruiken als brandstof voor de opwekking van duurzame energie. Door de inzet van snoeihout en ander groenafval in energiecentrales willen ze de uitstoot van kooldioxide bij de energieproductie verminderen. Het provinciebestuur vindt dit een gelijkwaardige verwerkingsvorm als compostering. In afwachting van verdere landelijke en Europese ontwikkelingen op dit vlak hebben gedeputeerde staten hiervoor echter nog geen regels vastgesteld.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mariëtte Hilkemeijer, 030 - 258 2015 of per e-mail: Mariëtte.hilkemeijer@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Provincie Utrecht stelt beleidsregels vast voor groenafval '
Lees ook