Provincie Utrecht

Persbericht
998949600

Provincie verdeelt 17 miljoen voor Utrechtse bedrijventerreinen

De gemeenten Veenendaal, Soest, Amersfoort en Utrecht kunnen rekenen op ruim 17 miljoen gulden voor de ontwikkeling en verbetering van bedrijvenlocaties. Deze financiële impuls wordt mogelijk gemaakt, doordat de provincie Utrecht met succes bij het ministerie van Economische Zaken een investeringsprogramma heeft ingediend. Omdat het gaat om een co-financieringsregeling, waaraan de provincie uit eigen middelen 15 procent van de rijksbijdrage bijdraagt, is het netto resultaat een forse stimuleringsmaatregel. GS hebben besloten om het geld uit Den Haag zo te verdelen, dat daarmee recht wordt gedaan aan de omvang van de financieringstekorten voor de projecten.

Verdeling subsidies
De verdeling van deze miljoeneninvestering is als volgt:

Veenendaal - Voor herstructurering van het terrein Ambacht Nijverkamp ontvangt de gemeente 6,35 miljoen gulden. Eind vorig jaar had de provincie al 1,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het project loopt tot 2004 en moet een duurzaam vernieuwd bedrijventerrein opleveren, met aandacht voor o.a. vervoersmanagement, collectieve beveiliging en een verbeterde toegankelijkheid, milieuzorg en groenvoorzieningen.

Soest - Ook in deze gemeente gaat een terrein op de schop, namelijk 'Soestdijk'. Gemeente en locaal bedrijfsleven werken in een gezamenlijke stichting aan een revitaliseringsproject. Met aandacht voor o.a. intensief ruimtegebruik, verbetering van de parkeervoorzieningen, gebruik van alternatieve energievormen, de ontwikkeling van een gezamenlijk dienstencentrum. De provincie stelt voor dit project in totaal 1,17 miljoen gulden beschikbaar, zo hebben GS besloten.

Amersfoort - Het nieuwe terrein De Wieken-Vinkenhoef, dat wordt aangelegd in het zuidoostelijk deel van het verkeersplein Hoevelaken, levert niet alleen zo'n 40 hectare op voor bedrijven en kantoren. Het is ook van bijzonder belang voor de werkgelegenheid in Eemland; uiteindelijk zullen 2500 mensen hier werk vinden. Vanwege de hoge ontwikkelingskosten, veroorzaakt o.a. door investeringen in het omliggend wegennet, kampt het project met een aanzienlijk tekort. GS hebben daarom besloten een substantieel bedrag in te leggen. Met bijdrage van de provincie erbij is dit 4,88 miljoen gulden. Bij de uitgifte van dit nieuwe terrein zal aandacht besteed worden aan een duurzaam beheer. Zo werkt elk bedrijf verplicht mee aan parkmanagement, gericht op zaken als onderhoud van groen, collectieve beveiliging en eventuele gezamenlijke voorzieningen. Uitgifte van grond voor dit project start eind 2002.

Utrecht - Deze gemeente heeft het gebied rondom de voormalige drukkerij Lumax in de wijk Zuilen opgekocht, met de bedoeling om daar een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren, bedoeld voor startende ondernemingen uit de stad Utrecht en directe omgeving. Na renovatie kunnen in dit pand 30 tot 40 bedrijven gehuisvest worden. Aan ongeveer 100 mensen wordt werk geboden. Met cofinanciering van de provincie Utrecht kan voor dit project 3,98 miljoen gulden bijgedragen worden. Verbouwing van het Lumax complex start medio 2002. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt ruim een jaar later opgeleverd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Utrecht verdeelt 17 milj. voor bedrijventerreinen '
Lees ook