Provincie UtrechtPersbericht
29 maart 2000

Provincie Utrecht positief over betrekken van bedrijfsleven NETELENBOS : BREED MOBILITEITSOFFENSIEF VOOR RANDSTAD NOODZAKELIJK

De Ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) hebben vanochtend voorgesteld te komen tot een breed mobiliteitsoffensief voor de gehele Randstad. Zij deden hun voorstellen in een overleg met vertegenwoordigers van de overheden in de randstad (provincies, kaderwetgebieden en grote steden), en van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (VNO-NCW, Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, ANWB etc.) Voor de provincie Utrecht namen de Commissaris van de Koningin, mr. B. Staal, en de gedeputeerde Verkeer en Vervoer, mr. D.H. Kok deel aan het overleg.
Onder meer de provincie Utrecht dringt al geruime tijd aan op een dergelijk overleg aan, omdat het voor de bereikbaarheid van de Randstad noodzakelijk is om tot een brede aanpak te komen waarbij ook het bedrijfsleven betrokken wordt.
De Ministers willen nu met een breed offensief meedelen in de extra miljarden die het Kabinet de komende weken moet verdelen. Bovendien zijn de Ministers op zoek naar een samenhangend geheel van maatregelen zodat het Kabinet ook brede steun krijgt in de Tweede Kamer voor extra bestedingen in weg- en OV-infrastructuur.
De contouren van het mobiliteitsoffensief die de Ministers voor ogen staan zien er globaal als volgt uit:

* Veel extra geld voor infrastructuur voor openbaar vervoer en hoofdwegen. Dat betekent, waar dat procedureel mogelijk is, het naar voren halen en extra bestedingen voor MIT-projecten.
* Regionale mobiliteitsfondsen voor maatwerk in de regio.
* Extra geld voor het overheidsdeel in publiek-private samenwerkingsvormen.

* Het gefaseerd en gedifferentieerd inzetten van tarieven voor mobiliteit naar tijd en plaats. Daarvan maakt onderdeel uit de verlaging van de motorrijtuigenbelasting. De Ministers streven er naar de variabilisatie van de autokosten verder vorm te geven door rond 2010 over te gaan op kilometerheffing en daaraan voorafgaand in 2006 actief in te zetten op betaalstroken. In 2002 zou een proef moeten starten met een spitstarief (een nieuw woord voor rekeningrijden).

* Flankerende maatregelen.

De vertegenwoordigers van de provincie Utrecht hebben in het overleg meegedeeld positief te staan tegenover de Randstadbrede aanpak, maar hebben ook het negatieve standpunt van de Staten van Utrecht over rekeningrijden opnieuw naar voren gebracht. Bovendien hebben zij met nadruk aangegeven dat de lusten en lasten van een dergelijk offensief wel evenredig over de Randstad moeten worden verdeeld. Voor de provincie is ook van groot belang te weten hoeveel geld beschikbaar komt, en waarvoor en wanneer. De Ministers hebben de deelnemers aan het overleg niet gevraagd om met de verschillende gedachten in te stemmen. De Ministers gaan nu bezien hoeveel extra geld het Kabinet beschikbaar wil stellen. Afgesproken is om in de tweede helft van april weer bij elkaar te komen. De Ministers zullen dan rapporteren.
Hoewel alle deelnemers aan het overleg positief waren over het feit dat eindelijk zo'n breed overleg tot stand kwam, wil iedereen eerst meer weten over de concrete uitwerking, alvorens een oordeel te geven.
(Voor informatie: astrid.schoon@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 37 13)

Deel: ' Provincie Utrecht waardeert brede aanpak filebestrijding '
Lees ook