Provincie Utrecht


Persbericht
21 april 1999

PROVINCIE UTRECHT WERKT AAN LEEFBAARHEID EN ZICHTBAARHEID

Sociale samenhang, zorg en participatie moet in de provincie Utrecht meer accent krijgen. Het is als een van de leidende thema's toegevoegd aan het bestaande beleid, dat aangeduid wordt met de thema's "investeren in het stedelijk en landelijk gebied", "bereikbaarheid waarborgen", "kennisinfrastructuur en werkgelegenheid" en "cultuur en cultureel erfgoed". Tezamen moeten beleidsintenties leiden tot verbetering van de leefbaarheid. Dat is de basis van het nieuwe collegeprogramma dat vandaag in de eerste reguliere vergadering van Provinciale Staten van Utrecht aan de orde is geweest.

Naast de leefbaarheid zal er in de komende tijd meer aandacht zijn voor de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de provincie. In dat kader lanceerde CDA-fractievoorzitter A.G.J. Strien de suggestie dat er in het voortgezet onderwijs meer aandacht zou moeten zin voor democratie-participatie: "Laat elk statenlid een school voor voortgezet onderwijs adopteren."

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kondigde aan dat via de kadernota's en begrotingsvoorstellen voor 2000 meer geld gevraagd zal worden voor stads- en dorpsvernieuwing, plattelandsvernieuwing, recreatie en toerisme, weg- en openbaarvervoerinfrastructuur, cultuur, cultureel erfgoed, sociale samenhang, communicatie en organisatieontwikkeling.

Rust op gebied van gemeentelijke herindelingen Het college van Gedeputeerde Staten wil de komende periode rust op het front van gemeentelijke herindelingen. Er is geen sprake van het willen terughalen van de ontwerp-regeling Utrecht,zoals in juni 1998 door PS was vastgesteld. Dat verzekerde gedeputeerde Robbertsen als reactie op een motie in die richting van De Inwonerspartijen. "Dat plan ligt bij de minister en we gaan die discussie niet opnieuw openen" aldus Robbertsen. Wel maakte hij eerder melding van een briefwisseling met minister Peper over rondetafelgesprekken die het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert in zes provincies, waaronder Utrecht (voor Utrecht-Oost). De provincie vindt dat nu voorrang zou moeten worden gegeven aan het proces dat in gang gezet is om strategische gebiedsperspectieven te ontwikkelen. In die perspectieven staan de inhoudelijke toekomstige ontwikkelingen van het betreffende gebied, oplossingen daarvan en een inventarisatie van het bestuurlijke instrumentarium ten behoeve van de uitvoering. In overleg met de gemeenten wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak. Peper kan dat proces nu beter niet verstoren, concludeert Robbertsen.

Plan voor individuele bemetering watergebruik Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen een projectvoorstel uit te werken om het plaatsen van individuele watermeters. Dat voorstel moet er liggen als de Staten het Waterhuishoudingsplan en/of het plan van aanpak Verdroging gaan behandelen. De SP diende een motie in om dit gedaan te krijgen. Een eerdere poging in de vorige collegeperiode had het niet gehaald. Nu wel. Met de stemmen van VVD en CDA tegen, maar van alle andere partijen voor, werd dit huiswerk voor het College vastgesteld.

Stemmen staken bij motie rond Preventieteam
Provinciale Staten van Utrecht besloten hun eerste vergadering met een spannende, hoofdelijke stemming. Het ging om een motie die op initiatief van GroenLinks bij de behandeling van de Kadernota was ingediend. De indienende partijen, behalve GroenLinks ook PvdA, D66, RPF/GPV, SP en de I.P., wilden het project uitvoeren preventie- en hergebruikprojecten van het provinciale preventieteam zeker stellen en niet wachten op de behandeling van de begroting 2000.
Het College sprak zich uit tegen de motie en ook VVD en CDA - de laatste om procedurele redenen - waren tegen. VVD-fractievoorzitter Van den Oosten vroeg en kreeg een hoofdelijke stemming; er waren nog 52 Statenleden aanwezig. De stemmen staakten met 26 stemmen voor en 26 stemmen tegen. "De volgende Statenvergadering begint met een nieuwe stemming" kondigde de commissaris van de Koningin, mr.B.Staal aan en hamerde deze zitting na zes uur vergaderen af. (Voor informatie: Mw. M.A. Copier, actueel@prvutr.nl 030 - 258 24 60)

Deel: ' Provincie Utrecht werkt aan leefbaarheid en zichtbaarheid '
Lees ook