Provincie Utrecht

Persbericht
997135200

Provincie zet breed in op reductie broeikasgassen

De provincie Utrecht spant zich op verschillende fronten in om de uitstoot van kooldioxide binnen de provincie te verminderen. Dat blijkt uit de Energienota die het college van gedeputeerde staten vandaag heeft vastgesteld. Doel van het provinciale energiebeleid is de uitstoot van CO2 in Utrecht in 2010 met 700.000 ton per jaar te verminderen. Hiermee levert het provinciebestuur zijn bijdrage aan de aanpak van het broeikasprobleem en de klimaatverandering.

Vorig jaar presenteerden GS de ontwerp-Energienota. Daarin kondigde het provinciebestuur een groot aantal maatregelen en activiteiten aan om enerzijds het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag te brengen en anderzijds de toepassing van duurzame energie te bevorderen.
De provincie heeft de ontwerp-nota aan een groot aantal organisaties voorgelegd. Gemeenten, energiebedrijf REMU, bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben gereageerd op de voorstellen van het provinciebestuur. De reacties waren volgens geen reden om de doelstellingen en het voorgenomen beleid aan te passen. Milieugedeputeerde Rombouts: 'We hebben wel uitvoerig met verschillende partijen gesproken over een aantal concrete projecten en de mogelijkheden voor samenwerking. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan een soort regionaal energieagentschap. Hoe dat precies vorm moet gaan krijgen weten we nog niet, daarover gaan we de komende maanden verder praten met alle betrokken instellingen. Begin volgend jaar komt er in elk geval een Utrechtse klimaatconferentie. Dan moet duidelijk zijn hoe de samenwerking wordt georganiseerd en op welke manier we uitvoeringsprojecten gaan invullen.'

De energienota bevat een groot aantal maatregelen en instrumenten. Die variëren van energievoorschriften in milieuvergunningen en duurzame herinrichting van bedrijventerreinen tot het stimuleren van (gemeentelijke) energieagentschappen. Verder gaat de provincie de bouw van biomassacentrales en windmolens in de provincie Utrecht stimuleren en bevorderen dat er prestatie-afspraken komen voor energie en vervoer bij nieuwbouwprojecten. Het afgelopen jaar is ze al met een aantal activiteiten begonnen. De provincie kiest met name voor maatregelen die ze zelf kan beïnvloeden en stimuleren. Zo is er met financiële steun van de provincie onlangs een project van start gegaan in Noordwest-Utrecht. Inwoners van de deelnemende gemeenten krijgen een schriftelijk advies over mogelijke aanpassingen van hun woning die tot energiebesparing leiden. Als ze
- op basis van het advies - energiesparende maatregelen uitvoeren komen ze in aanmerking voor een hogere subsidie.

Om het gebruik van windenergie te bevorderen hebben gedeputeerde staten vorige maand, vooruitlopend op het nieuwe streekplan, tijdelijke beleidsregels vastgesteld voor de plaatsing van windturbines. Hiermee willen ze meer ruimte scheppen voor initiatieven van gemeenten en particulieren die windmolens willen neerzetten.
Verder is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid een systeem om energie uit asfalt te onttrekken in een nieuw aan te leggen weg bij IJsselstein. Op papier blijkt dit systeem haalbaar en kunnen afnemers van de warmte - afhankelijk van het oppervlak - behoorlijk besparen op hun aardgasverbruik voor verwarming. In de praktijk echter is het lastig om voldoende afnemers te vinden. Naar de haalbaarheid van een zelfde systeem in de rondweg bij Veenendaal wordt op dit moment nog studie verricht.

Bij dit alles ziet het provinciebestuur voor zichzelf een voorbeeldfunctie. De provincie maakt in eigen huis zelf serieus werk van energiebesparing en duurzame energie en zag die inspanningen in december beloond met de Energy Award van de Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). Op dit moment werkt de provincie aan een project om elektrisch aangedreven auto's te gebruiken voor eigen medewerkers die dienstreizen moeten maken.

Voor de uitvoering van de energienota trekken gedeputeerde staten 800.000 gulden per jaar uit. Met de beoogde reductie van 0,7 Megaton neemt Utrecht 4% van de landelijke reductie van de CO2-uitstoot voor zijn rekening.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Provincie Utrecht zet breed in op reductie broeikasgassen '
Lees ook