Provincie Zuid-Holland


02-03-2000

Deklaag Coupépolder moet plaatselijk op dikte worden gebracht Provincie neemt advies projectgroep over

De deklaag van de voormalige stortplaats in de Coupépolder moet op enkele plaatsen op dikte worden gebracht en de kwaliteit van de buitenlucht moet regelmatig worden gecontroleerd. Een uitbreiding van de sanering is niet nodig.
Dit advies van de projectgroep Coupépolder is overgenomen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

De projectgroep die zich bezig houdt met de bodemsanering van de voormalige stortplaats bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente Alphen aan den Rijn, omwonenden en milieugroepen.

Uit het onderzoek naar de voormali-ge stortplaats is gebleken dat de kwaliteit van de deklaag voldoende is. De dikte van de deklaag voldoet op enkele plaatsen niet aan de eisen van het provinciale bodemsaneringsbeleid.
Bij het onderzoek naar de kwaliteit van de buitenlucht op en rondom de stortplaats zijn geen stoffen aangetroffen in concentraties die kunnen leiden tot een risico voor de gezondheid. Het algemene beeld is dat de buitenluchtkwaliteit boven de voormalige stortplaats Coupépolder overeenkomt met die elders in het westen van Nederland.

In overleg met de projectgroep heeft de provincie ook de Universiteit Maastricht (UM) verzocht om op basis van het buitenluchtonderzoek een oordeel te geven over mogelijke gezondheidsrisicos voor gebruikers en omwonenden. Op grond van de beschikbare kennis en de meetgegevens is geconcludeerd dat voor omwonenden geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten zijn.

De projectgroep gaat de noodzakelijke maatregelen, die nodig zijn om de deklaag op dikte te brengen en de buitenlucht te monitoren, verder uitwerken.

Deel: ' Provincie Z-H neemt advies projectgroep Coupëpolder over '
Lees ook