Provincie Zuid-Holland


18-01-2000

Provincie ondersteunt project openen sluizen Haringvliet

Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen het project "de Kier" van Rijkswaterstaat om de sluizen in het Haringvliet anders te gaan beheren. Door de sluizen wat te openen wordt ervaring opgedaan met het mogelijk terugbrengen van de getijdestroom. Dit heeft gunstige effecten op het herstel van de oever, het aantal en de variatie van planten- en vissensoorten. Ook wordt door het herstelde getij de dichtslibbing van het Haringvliet tegengegaan. Hierdoor kan bijvoorbeeld op baggerkosten worden bespaard. GS stellen bij het project wel als voorwaarde dat de landbouw en de drinkwatervoorziening moeten kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater. Ook moet de veiligheid bij hoogwater gegarandeerd blijven. Het is de bedoeling in 2005 met de eerste fase van het project te beginnen.

Voor de eerste stap van het plan de Kier moeten concrete afspraken worden gemaakt met het rijk, de waterbeheerders en de drinkwaterbedrijven. Om de gevolgen van het openen van de sluizen in kaart te brengen is een goed meetnet en een duidelijk beheersbeleid noodzakelijk, waarin bijvoorbeeld staat aangegeven wanneer de sluizen gesloten moeten zijn. Voor de eventuele volgende fase van het project moet de toekomstige zoetwaterhuishouding in kaart worden gebracht, waarbij ook de invloed van klimatologische veranderingen en zeespiegelstijging moeten worden meegenomen.

Daarnaast is het zoetwaterreservoir van groot belang voor de landbouw, drinkwatervoorziening en de visserij. GS vinden dat de kosten om aan deze belangen tegemoet te komen door het rijk moeten worden gedragen. Onderzoeken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor verlegging van waterinlaatpunten buiten bereik van de zee, zodat de landbouw en drinkwatervoorziening zullen blijven beschikken over zoet water. Het gewijzigd beheer van de sluizen heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De terugkeer van eb en vloed heeft gevolgen voor het bevaarbare water van bijvoorbeeld de Biesbosch. Het uiteindelijk gewenst en mogelijk beheer wordt in de periode tot 2010 duidelijk.

Deel: ' Provincie Z-H ondersteunt project openen sluizen Haringvliet '
Lees ook