Provincie Zuid-Holland


18-01-2000

Provincie vernieuwt kinderopvang

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen voor het jaar 2000 653.148,- uitgeven aan een vernieuwing van kinderopvanginstellingen. Daarmee willen Gedeputeerde Staten (GS) het combineren van werken en zorgen stimuleren. Zij stellen 350.000,-- beschikbaar voor projecten en 303.148,- voor de Zuid-Hollandse Ondersteuningsorganisatie Kinderopvang (ZOK). Met de elf nieuwe projecten gaan GS de opvang uitbreiden in kleine kernen, de kwalteit van opvang versterken, beter laten inspelen op vraag naar nieuwe opvangvormen en de afstemming op onderwijs- en jeugdbeleid verbeteren.

De projecten voor 2000 betreffen:


- Voldoende opvang aanbieden: 75.000,-

Een voorbeeld hiervan is de kleinschalige kinderopvang in de Hoekse Waard, dat tevens lokaal werk biedt aan vrouwen. Knelpunt bij de door het rijk in gang gezette uitbreiding van kinderopvang is het tekort aan locaties, vooral in kernen waar geen bouwlocaties beschikbaar zijn.


- Het versterken van kwaliteit: 75.000,-

30 kleine instellingen moeten een certificaat verkrijgen door deskundigheidsvergroting.


- Vraaggerichte kinderopvang: 100.000,-

Daarbij mogen oudere kinderen meebeslissen over bijvoorbeeld de nieuwe spellen die worden aangeschaft. Dit is een proef die plaatsvindt in Delft en Kwintsheul. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid wordt met het project 'van de achterbank op de fiets' vergroot in Maasluis en Zoetereer. Er komen vormen van noodopvang van zieke kinderen in Rotterdam, Oegstgeest en Boskoop.


- Versterken van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdbeleid: 100.000,-

Gedacht kan worden aan brede scholen, tieneropvang en jongerenwerk in 2000 in de Duin- en Bollenstreek.

Het ZOK in Rotterdam is de provinciale steunfunctieorganisatie voor kinderopvang. Met de 303.148,- die het college voor deze organisatie beschikbaar stelt, begeleidt het ZOK instellingen bij kennisontwikkeling, methodenontwikkeling en ondersteuning. Dat gebeurt door een helpdesk, nieuwsbrieven en professionele bijeenkomsten en cursussen, bijvoorbeeld over kwaliteitszorg en pedagogische vernieuwing.

Taakcombineren
GS willen kinderopvang plaatsen in de context van sociaal beleid, vooral voor de dagindeling van werkende en zorgende ouders. Zij bepleiten in het overheidsbeleid het leggen van dwarsrelaties tussen ruimtelijke, economische en sociale overheidspijlers. Zo vragen ze aandacht voor een betere afstemming in de inrichting van wijken, met name de ligging van een kinderopvanginsteling ten opzichte van overige voorzieningen en veilige omgeving rondom de instelling.

Deel: ' Provincie Zuid-Holland vernieuwt kinderopvang '
Lees ook