Ingezonden persbericht


Van: Steunpunt Minderheden Overijssel

PERSBERICHT

Provinciebestuur wil vast contact met minderheden

De provincie Overijssel wil allochtone burgers meer betrekken bij haar beleid. Het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) heeft in opdracht van de provincie onderzoek laten verrichten naar de vraag 'hoe de bestuurlijke en beleidsmatige participatie van minderheden het beste vorm kan worden gegeven'. De vraag past in het provinciale integratiebeleid gericht op communicatie en dialoog met minderheden, het verhogen van hun maatschappelijke participatie (in onderwijs, arbeid, cultuur, enz.) en de interculturalisatie van instellingen opdat die beter toegankelijk worden voor allochtone burgers. Mede op initiatief van de provincie Overijssel heeft het SMO in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de vorming van bovenlokale organisaties van minderheden in Overijssel. Gedeputeerde de heer J. Kristen heeft in deze organisaties gesprekspartners gevonden voor zijn beleid en voor de specifieke belangen en behoeften van de doelgroepen.

Het onderzoek naar de 'bestuurlijke en beleidsmatige participatie van minderheden' is uitgevoerd door dr. G.H. Reussing, verbonden aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bovenlokale organisaties van minderheden, leden van Provinciale Staten, de Gedeputeerde minderhedenbeleid, provinciale ambtenaren en functionarissen van het SMO. Tevens is onderzocht hoe elders in het land de advisering door en overleg met minderheden is geregeld: op rijksniveau, bij andere provincies en gemeenten. De belangrijkste bevindingen zijn:

· Overijssel steekt positief af bij andere provincies in de behoefte aan participatie van minderheden op provinciaal niveau
· Het contact tussen provincie en bovenlokale organisaties is complementair aan de contacten op landelijk en gemeentelijk niveau tussen overheid en zelforganisaties van minderheden, die vooral gericht zijn op belangenbehartiging (via overleg) en de inbreng van expertise (via advisering)
· Op provinciaal niveau kan het beste gestalte worden gegeven aan de functie van inspraak en dialoog. Met name de deelfunctie van dialoog vereist dat betrokken partijen binnen de provincie Overijssel elkaar op reguliere basis tegenkomen en zo regelmatig met elkaar van gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het minderhedenbeleid. Hierdoor krijgen partijen meer begrip voor elkaars opvattingen en leren van elkaars ervaringen
· Een zuivere adviesraad of een zuiver overlegorgaan zijn minder geschikt voor de situatie in Overijssel. Een zuivere adviesraad bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Door de afstand die zij hebben tot zelforganisaties kunnen zij slechts op indirect manier kennisnemen van de opvattingen en ervaringen van de zelforganisaties. Dit belemmert de dialoog tussen de partijen. Een zuiver overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van zelforganisaties met een sterk mandaat. Dit betekent dat zij met last en ruggespraak opereren. Ook dit belemmert de dialoog omdat het een open uitwisseling van gedachten, opvattingen en ervaringen moeilijker maakt.
· De rol en positie van het SMO wordt versterkt door deelname aan de dialoog in combinatie met de inbreng van expertise en de ondersteuning van zelforganisaties.
Het advies luidt een provinciale Raad voor inspraak en dialoog op te richten met zowel leden vanuit de zelforganisaties met een 'licht mandaat' (geen last en ruggespraak, wel informeren en raadplegen) als sleutelpersonen uit de overige minderheidsgroepen. Deze constructie verzekert dat personen vooral op basis van hun ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid aan de dialoog deelnemen. Ook het informele karakter van deze tussenvorm (een adviesorgaan/ overlegvorm krijgt geen formele bevoegdheden) vergroot de kans dat de dialoog succesvol verloopt.

Het onderzoeksrapport 'Advisering door en overleg met minderheden in Overijssel' wordt aangeboden aan de heer J. Kristen, Gedeputeerde voor het minderhedenbeleid, door mw. Drs. H.G.M. Ruiz Peraita, programmamanager bij het SMO en dr. G.H. Reussing, onderzoeker Universiteit Twente. Datum: woensdag 19 juni om 16.00 uur
Plaats: provinciehuis, Zwolle

Inlichtingen:
Mw. H.G.M. Ruiz Peraita; 0546 542032
Hr. A.H. Buiks 038 4251231
Hr. G.H. Reussing 053 4894220

Met vriendelijke groet,

Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO)
Jan Beerling - Staffunctionaris pr
Wierdensestraat 39-C
7607 GE Almelo
Tel: 0546 - 542025
Fax: 0546 - 542030
E-mail: jbeerling@smo-ov.nl
Internet: www.smo-ov.nl

Deel: ' Provinciebestuur Overijssel wil vast contact met minderheden '
Lees ook